Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Teravih namazı 8 rekât kılır. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) teravih namazını 8 rekât kılmıştır.

(1) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize Ramazan Ayında (teravih) namazı sekiz rekât ve bir de vitiri kıldırdı. Ertesi gün olunca, mescidde toplandık ve yanımıza çıkmasını ümit ettik. Sabaha erinceye kadar mescidde kaldık. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına girdik ve:

−Ey Allah’ın Rasulü! Dün mescidde toplanmıştık ve bize namaz kıldırmanı ümit etmiştik dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Bu namazın üzerinize farz olarak yazılmasından endişe ettim!”

Taberani Mucemu’s-Sagir 190, İbni Huzeyme 1070, İbni Hibban 2409

Not: Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatı boyunca ne Ramazanda nede Ramazanın dışında 11 rekâttan fazla namaz kılmamıştır!

(2) Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşi Aişe (Radiyallahu Anha)’ya Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ramazan da namazı nasıl diye sordum. Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan da ve Ramazan’ın gayrında namazını on bir rekât üzere ziyade etmezdi! Önce dört rekât kılardı. Onların güzelliği ve uzunluğundan sorma. Sonra dört rekât daha kılardı. (Yani 8 rekât teravih namazı kılardı.) Onların da güzelliği ve uzunluğundan sorma. Sonra üç rekât (vitir namazı) kılardı...”

Malik 1/120/9, Buhari 1866, Müslim 738/125

Teravih namazı, her gün gecenin bir bölümünde teheccüt ismiyle kılınan namazın, Ramazan ayındaki ismidir. Teheccüt namazının bu ismi almasına birçok sebep zikredilmektedir.

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demektedir:

Bu iki hadis bize, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ramazan da ashabına kıldırdığı teravih namazının rekât adedini bildiriyor.

Bu iki sahih hadise muhalif olarak Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet edilen, yirmi rekâtlık teravih namazı ise zayıftır!

Bu hususta İbni Hacer (Rahmetullahi Aleyh) Fethu’l-Bari isimli kitabında, Aişe (Radiyallahu Anha) hadisini şerh ederken şöyle demektedir:

İbni Ebi Şeybe’nin Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet ettiği:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan da yirmi rekât namaz kılar ve vitir yapardı, manasındaki hadise gelince, onun senedi zayıftır! Bu hadis, Aişe (Radiyallahu Anha)’nın Buhari ve Müslim’deki hadisine muhaliftir! Aişe (Radiyallahu Anha) ise, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in halini başkasına nispeten daha iyi bilmektedir!”

İbni Hacer Fethu’l-Bari 4/299

Yaklaşık mana olarak benzeri sözleri Hafız Zeylaî, Nasburraye’de İbni Hacer’den daha önce söylemiştir.

Zeylaî Nasburraye 2/153

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) sözlerine şöyle devam ediyor:

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’nın bu hadisi, gerçekten zayıftır! Bu görüşü İmam Suyuti El-Havi fi’l-Fetva’da ikrar etmiştir. Hadisin illeti ise, onun senedindeki Ebu Şeybe İbrahim bin Osman’dır. Hafız Takrib’de onun hakkında:

“Hadisi terk olunandır!” demiştir.

Suyuti El-Havi fi’l-Fetva 273

Ben hadis kaynaklarının hepsini araştırdım ve hadisi sadece bu kimsenin tariki ile rivayet edilir olarak buldum…

Bu hadis, şu kaynaklarda rivayet edilmektedir:

İbni Ebi Şeybe 2/286/13

Abdubnu Humeyd El-Müntehib Mine’l-Müsned 43/1, 2

Taberani Mucemu’l-Kebir 2102

Taberani Mucemu’l-Evsad

İbni Adiyy El-Kamil 1/2

Hatib El-Muvaddah 1/219

Beyhaki 2/496

Bunların hepsi, İbrahim bin Osman, El-Hakem, Muksim ve Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) tariyle merfu olarak rivayet etmişlerdir.

İmam Taberani (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Bu hadis, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan bu senedin dışında rivayet edilmedi!”

İmam Beyhaki (Rahmetullahi Aleyh) ise şöyle dedi:

“Bu senette Ebu Şeybe tek kaldı, o ise zayıftır!”

Geçen şeylerden bize zahir olduğuna göre, gece namazının rekât adetleri, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in fiili uygulamasından sahih olan nasla sadece on bir rekâttır. Yani Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ramazan’da 8 rekât teravih namazı ve 3 rekâtta vitir namazı kılmıştır. Bu fiili uygulamayı iyice düşündüğümüzde, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatı boyunca, Ramazan’da ve Ramazan’ın dışında, bu adet üzere artırma yapmamıştır!

Şafiilerin de dediği gibi, bu cihetiyle teravih namazına bir şey eklenmemesi revatip sünnetlere bir şey eklenmemesinden daha evladır…