Cihadın Fazileti

(1) Cihad Kıyamete Kadar Devam Edecektir!

(1) Mugire bin Şube şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ümmetimden bir takım insanlar galip gelmekte devam edeceklerdir. Onlar bu galip halde bulunurken Allah’ın emri onlara gelecektir.”

Hadisteki Allah’ın emrinden murat, kıyametin kopmasıdır. Bazı âlimler, Allah’ın emriyle kast edilen; kıyametin kopmasına yakın her mü’min erkek ve her mü’min kadının ruhunu alacak olan güzel tatlı bir rüzgârdır dediler.

Buhari 3405, Müslim 1921/171

(2) Muaviye şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Benim ümmetimden bir topluluk Allah’ın emirlerini yerine getirmekte devam edecektir. Onlara yardım etmeyen onlara muhalefet edenler bu taifeye zarar veremeyecektir! Allah’ın kıyamet emri onlara gelinceye kadar, onlar bu galibiyet üzere olacaklardır...”

Buhari 3405, Müslim 1037/174

(3) Sevban (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ümmetimden bir taife hak üzere galip olarak devam edecektir. Allah’ın emri kendilerine gelinceye kadar, onlar hak üzere hep öyle sebat edecektir. Muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir!”

“Hadiste zikredilen “taife” hakkında, İmam Buhari (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

‘Onlar ilim ehlidir.’

Ahmed bin Hanbel Müsned (Rahmetullahi Aleyh) ise şöyle demiştir:

‘Onlar eğer hadis ehli değilse, onların kim olduğunu bilmiyorum!’

İmam Nevevi (Rahmetullahi Aleyh)’de şöyle demiştir:

‘Bu taifenin cesaretle savaşanlardan, fakihler, muhaddislerden kınayanların kınamasına aldırmadan iyiliği emreden kötülükten alıkoyan vb. iman sahibi salih kimselerden olması muhtemeldir.’

Müslim 1920/170

(4) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzere savaşarak muzaffer olmakta devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri ona:

−‘Gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa aleyhisselam’da şöyle der:

−‘Hayır, Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğerleriniz üzerine emirlersiniz!”

Ahmed bin Hanbel Müsned 14726, 15129, Müslim 1923/173, Ebu Davud 2484, Hâkim 4/480, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1959

(5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir adam gelerek:

−Bana cihada denk olacak bir amelde delillik et, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Ben cihada denk olacak bir amel bulamıyorum! Mücahid sefere çıktığı zaman sen mescide girip o dönünceye kadar devamlı namaz kılmaya ve iftar etmeden devamlı oruç tutmaya gücün yeter mi?”

O kimse:

−Buna kimin gücü yeter ki!? dedi.

Buhari 2634, Müslim 1878

(6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah, kendi yolunda cihada çıkan kimseye, onu evinden çıkaran şey Bana iman ve Rasullerimi tasdik ise, elde ettiği ecir ve ganimetle salimen evine geri getireyim veya onu cennete girdireyim diye tekeffül etmiştir. Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım hiçbir cihad müfrezesinin arkasından geri durmazdım! Şüphesiz ki, ben Allah’ın Yolunda öldürülüp sonra diriltilmemi, sonra tekrar öldürülüp diriltilmemi, sonra tekrar öldürülmemi isterdim!”

Buhari 189, Müslim 1876/103

(7) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, ya Rasulallah! İnsanların hangisi daha faziletlidir? denildi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Canıyla ve malıyla Allah’ın Yolunda cihad eden mü’mindir.”

Sahabeler:

−Sonra kimdir? dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Allah’tan korkup insanları kendi şerrinden emin kılıp vadilerden bir vadiye çekilen mü’mindir!”

Buhari 2636, Müslim 1888

(8) Abdurrahman bin Cerir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir kulun ayakları Allah’ın Yolunda tozlanırsa, cehennem ateşi ona dokunmaz!”

Buhari 2658