Namaz Kılana Caiz Olan Fiiller

(1) Esneyen Kimse Elini Ağzına Koyar

(199) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizden biri namazda esneyeceği vakit gücü yettiğince onu tutsun! Esneme galip gelirse elini ağzına koysun!..”

Müslim 2995/57, Buhari Edebu’l-Müfred 952, Ebu Davud 5026, Darimi 1/321, Abdurrezzak 3324, 3325, İbni Huzeyme 919, Beyhaki 2/289, Begavi 3347, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/31

(2) Hades Yapan Burnunu Tutarak Mescidden Çıkar

(200) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Namazda iken biriniz hades abdest giderme gibi bir şey yaptığı vakit, burnunu tutarak dönüp gitsin!”

Ebu Davud 1114, İbni Mace 1222, İbni Huzeyme 1019, İbni Hibban el-Mevarid 205, Darekutni 1/158, Hakim 1/184

(3) Namazda Kendisine Bir Şey Arız Olan Kimsenin Subhanallah Demesi

(201) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Tesbih (yani) Subhanallah demek erkeklere, el çırpmak da kadınlara muhsustur!”

Buhari 1142, Müslim 422/106, Ebu Avane 2/214, Ebu Davud 939, Nesei 1206, Tirmizi 369, Darimi 1/317, İbni Mace 1034, İbni Hibban 2263, Hümeydi 948, Tayalisi 2399, Abdurrezzak 4068, Beyhaki 2/246, Begavi 3/271, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/241

(202) Sehl bin Sa’d Es-Sâidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Size ne oluyor ki, namazınızda size bir şey arız olduğu vakit el çırpıyorsunuz! Bu fiil kadınlara hastır! Bir kimseye namazında bir şey arız olursa, o kimse ‘Subhanallah’ desin!”

Malik 1/163, Buhari 711, Müslim 421/102, Ebu Avane 2/443, Ebu Davud 940/941, Nesei 2/777, 879, İbni Mace 1035, İbni Hibban 2260, Tabarani Mucemu’l-Kebir 5739, 5742, Beyhaki 3/112, Begavi 3/272, Abdurrezzak 4082, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/331

(4) Namazda Kendisine Zarar Vereceğinden Endişe Duyan Kimse Yılan, Akrep ve benzeri Hayvanları Öldürür!

(203) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazda iki siyahı, akrep ve yılanı öldürmeyi emretti!”

Ebu Davud 921, Nesei 1201, Tirmizi 390, Darimi 1/354, İbni Mace 1245, İbni Huzeyme 869, İbni Hibban 2352, Tayalisi 2538, Hakim 1/256, Beyhaki 1/266, Begavi 3/268, Abdurrezzak 1754, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/23

(5) Zorunlu Hallerde Bebekle Namaz Kılmak Caizdir!

(204) Ebu Katâde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) omuzunda Ebil-As’ın kızı Ümame olduğu halde namaz kıldırdı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secde ettiği zaman kızı yere koyuyor, kalktığı zaman onu omzunda taşıyordu.”

Malik 1/170, Buhari 590, Müslim 543/41, Ebu Avane 2/145, Ebu Davud 917, Nesei 710, İbni Huzeyme 868, Humeydi 422, Beyhaki 2/162, 163, Begavi 3/263, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/295, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 385

(6) Namazda İşaretle Selamı Almak!

(205) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kuba’ya çıktı, orada namaz kılıyordu. Ensar gelerek namazda iken Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e selam verdiler. Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) dedi ki:

Bilal’e şöyle dedim:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaz kılarken onlar kendisine selam verdiklerinde onlara selamlarını nasıl iade ediyor olarak gördün? Bilal avucunu açtı işte şöyle gördüm, dedi.”

Ravilerden Cafer bin Avn’da avucunu açtı. Avucunun içini aşağı, dışını yukarı tuttu ve bu hareketi gösterdi.

Ebu Davud 927, Nesei 1186, Tirmizi 368, Beyhaki 2/259, 260, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/12

(206) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma), Suheyb (Radiyallahu Anh)’den şöyle dediğini rivayet ediyor:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e namaz kılarken uğradım. Ona selam verdim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) selamımı işaretle aldı.”

Ravi Nabil şöyle dedi:

Ben, Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’yı parmağı ile işaret ederek selamı iade ettiğini biliyorum.

Nesei 1185, Ebu Davud 925, Tirmizi 368, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/12

(7) Burnu Kanayan Kimse Dilerse Namazını Bozmadan Gidip Abdest Alıp Namazına Kaldığı Yerden Devam Eder!

(207) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’nın azatlısı Nafi şöyle tahdis etti:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) namazda burnu kanadığı zaman, namazdan çıkar, abdest alır sonra namaza döner, namazı tamamlar ve konuşmazdı.”

Malik 1/38/46, İbni Ebi Şeybe 2/100, 101

(208) Abdullah bin Kays el-Leysi’den şöyle tahdis edilmiştir:

“Kendisi Said bin Müseyyeb’i namaz kılarken burnunun kanadığını görmüştür. Said bin Müseyyeb Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşi Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın evine geldi, kendisine abdest suyu getirildi. Said bin Müseyyeb abdest aldı sonra namazını, kıldığı rekâtler üzere bina etti.”

Malik 1/38/48, İbni Ebi Şeybe 2/100, 101

(8) Burun Akması ve benzeri Bir Şey Kişiyi Namazda Rahatsız Ederse Namaz Kılan Ne Yapar

(209) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Biz bu mescidde iken Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizim yanımıza geldi. Elinde İbni Tâb hurmasının salkım çubuğu vardı. Derken mescidin kıblesinde bir balgam gördü; ona doğru gidip elindeki salkım çubuğu ile onu oradan izale etti. Sonra bize yönelip şöyle buyurdu:

“Hanginiz Allah’ın kendisinden yüz çevirmesinden hoşlanır!?”

Biz korktuk. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sözü üç kere tekrarladı. Nihayet biz:

−Hiç birimiz ey Allah’ın! Rasulü, dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)!de şöyle buyurdu:

−“Herhangi biriniz kalkıp namaza durduğu vakit, Allah onun yüzü tarafındadır. Dolayısıyla hiç kimse yüzü tarafına ve sağına tükürmesin! Sol tarafına veya ayağının altına tükürsün! Şayet balgam veya burun akması gibi bir şey kendisini acele ettirir namazın bitişine fırsat vermezse o vakit elbisesinin içine şöyle tükürüp onu kaybetsin!”

Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elbisesinin bir kısmını diğer kısmına sürterek bunu gösterdi. Müteakiben şöyle buyurdu:

−“Bana Abîr kokusunu gösterin.”

Topluluktan bir genç kalktı ve aceleyle ailesinin yanına gitti, devesiyle Halûk denen bir koku getirdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o kokuyu aldı, onu hurma fidanının baş tarafına koydu sonra onunla balgam yerinin üzerine iyice sürttü. Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Siz bunun için mescidlerinizde Halûk kokusunu bulunduruyorsunuz.

İbnu’l-Münzir el-Evsad 2511, Müslim 3008