Soru: Gusül abdesti alırken avret mahalline dokunmak abdestimizi bozar mı?

Cevap: Gusül abdesti alırken avret mahalline dokunmak abdesti bozmaz!

(1) Abdullah bin Ebu Bekir (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Babam ve Urve, nelerden abdest alıyorlar hususunu müzakere ettiler. Urve birçok şeyi zikretti, hatta zekere (cinsel organa) el sürmeden de abdestin gerektiğini söyledi. Babam:

−Onu işitmemiştim dedi. Urve şöyle devam etti:

−Bana Mervan, Busre’den rivayet etti. Busre (Radiyallahu Anh), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

“Zekerine (cinsel organına) el süren kimse, abdest alsın!”

Mervan’a:

−Busre’ye haberci gönder dedik. O, Busre’ye muhafız veya bir adam gönderdi. Haberci bize bu hadis ile geldi.”

İbnu’l-Carud 16, Ebu Davud 181, Nesei 163, Tirmizi 82, Darimi 1/185, İbni Mace 481, 482, Tayalisi 1657, İbni Hibban 11, 12, Darekutni 1/147, 148, Hakim 1/138, Beyhaki 1/128, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/223, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 116

(2) Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyurdu:

“Herkim fercine (cinsel organına) el sürerse, abdest alsın!”

İbni Mace 481, Beyhaki 1/130, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 117

(3) Kays bin Talk babasından (Rahmetullahi Aleyh) rivayet ederek şöyle dedi:

“Talk bin Ali, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zekere (cinsel organa) dokunmayı sordu. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onda abdest almayı gerekli görmedi.”

İbnu’l-Carud 20, Ebu Davud 182, İbni Mace 483, Darekutni 1/148, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/23

(4) Kays bin Talk babasından rivayet ederek şöyle dedi:

Biz, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında oturuyor idik. Bedeviye benzer bir adam geldi ve:

−Ya Rasulallah! Namazda iken bir kimsenin zekerine (cinsel organına) el sürmesi hakkında görüşün nedir? dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:

−“O ancak senden bir et parçasıdır veya senden bir cüzdür.”

İbnu’l-Carud 21, Ebu Davud 183, Nesei 165, Tirmizi 85, İbni Hibban Mevarid 207

Not: Kişi cinsel organına şehvetle dokunduğu zaman abdesti bozulur. Bunun dışında abdest bozulmaz.

Bu aynı zamanda, İbni Teymiyye (Rahmetullahi Aleyh)’in de görüşüdür.

İbni Teymiyye Mecmu Fetâva 21/241 İhtiyaratı’l-Fikhiyye 1/145

İzah: Bu hususta doğru olan görüş, kişinin fercine şehvetle dokunması veya dokunduğunda vücudunun harekete geçmesi onun abdestini bozar, dokunmanın şehvetle olmaması yahut dokunmada herhangi bir hareketin meydana gelmemesi onun abdestini bozmaz şeklindeki görüştür.

Dokunduğunda kişinin abdestini bozacağını ifade eden hadislerle, dokunmayla abdestin bozulmayacağını ifade eden hadislerin arasını cem etmede Tirmizi şarihi Ahmed Şakir’in şu izahını nakletmek istiyorum:

“Talk bin Ali hadisi tariki gereği sahihtir. Bazı hadis ehli, Talk’ın oğlu Kays hakkında konuşmuştur. Zağferânî, İmam Şafii’nin şu sözünü nakletmektedir:

‘Kaysın haberini kabul etmek için onu araştırdık, fakat onu tanıyanı bulamadık.’

Beyhaki Süneni Kübra 1/135

İmam Şafii her ne kadar Kays’ı tanıyamamış ise de onun gayrı İbni Maîn, el-Aclî ve İbni Hibban gibi hadis imamları onu tanımış ve onun güvenilir biri olduğunu söylemişlerdir. Âlimler Busre hadisiyle Talk bin Ali hadisi arasında, sıhhat yönünden birini diğerine tercih ve cem etme hususunda birbirine muhalif değişik görüşler ileri sürmüşlerdir.

Örneğin Şafii âlimlerinin çoğu ve onların görüşüne gidenler bu hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Ancak dediğimiz gibi hadis sahihtir.

Kendine göre bir sebepten dolayı bu hadisle amel etmeyen İbni Hazm da Muhalla’da hadisin sahih olduğunu ikrar etmiştir.

İbni Hibban ve emsali hadis âlimleri hadisin sahih olduğunu kabul etmişler fakat onlara göre hadis mensuhtur. İmam İbni Hazm’ın görüşü de bu doğrultudadır.

Biz bu meselede, Ehli sünnetin usullerinden olan, “İki nassın arasını cem etmek mümkün iken neshe gitmek caiz değildir!” usulü ile amel ederek, bu iki hadisten biriyle amel edip diğerini amelden düşürme yerine, ikisinin arasını cem edip ikisiyle de amel etme yönünü tercih ettik. Böyle yapıldığında bu iki hadisle de amel edilmiş olur.

Yani, Busre hadisini şehvetle dokunma veya dokunduğunda vücudun harekete geçmesi ve uyanmasına hamletmek; Talk bin Ali hadisini de mücerret dokunmaya örneğin kişinin vücudundan herhangi bir yeri kaşıyıp dokunması gibi hamletmek en uygun olandır.

Tirmizi Ahmed Şakir Baskısı 85

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) bu hususla ilgili olarak şöyle demektedir:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

“O senden sadece bir parçadır!”

İfadesinde abdesti gerektirmeyen dokunma, şehvete bitişmeyen dokunma olduğuna latif bir işaret vardır. Çünkü bu durumda kişinin fercine dokunması, vücudundan başka bir uzva dokunmasına benzer. Ancak kişi fercine şehvetle dokunduğunda, vücudundan diğer bir uzvuna dokunduğuna benzemez!

Çünkü adet olarak kişi kendi vücuduna dokunduğunda şehvete gelmez. Görüldüğü gibi bu açık bir husustur. Dolasıyla Talk bin Ali hadisi “Nasıl olursa olsun dokunma abdesti bozmaz!” diyen, Hanefilerin görüşü lehine delil değildir! Aksine hadis, şehvetsiz dokunma abdesti bozmaz, diyenlerin görüşünün lehine bir delildir! Şehvetle dokunmaya gelince, Busre hadisinin delaletiyle abdesti bozar! Bu şekilde iki hadisin arası cem edilmiş olur.”

Albânî Tamamu’l-Minne 103