Erkeğin Hakkı İle İlgili Konular

(68) Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakkı

(137) Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:

“...Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır! Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır! Allah azizdir, Hâkimdir.”

Bakara Suresi 228

“Allah, insanları birbirinden üstün kıldığı sebeple ve (erkekler) mallarından (kadınların ihtiyaçlarına harcayıp) infak ettiklerinden dolayı erkekler kadınlar üzerinde idarecidirler...”

Nisa Suresi 34

(69) Erkek, Kadının Cenneti Yahut Ateşidir!

(138) Abdullah bin Mıhsan (Rahmetullahi Aleyh) halasından şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına girdim, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bazı ihtiyaçlar için kalktı ve o ihtiyaçları yerine getirdi. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:

−“Sen koca sahibi bir kimse misin?”

Ben:

−Evet, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Ona nasıl davranmaktasın?”

Ben:

−Aciz olup yerine getiremediğim işler hariç onun isteklerini yerine getirmekten imtina etmiyorum, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Ondan nerede olduğuna iyi bak! Muhakkak ki, kocan senin cennetin yahut ateşindir!”

Nesei İşretü’n-Nisa 76, Hâkim 2/189, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/341, Albânî Adabu’z-Zifaf 285

(70) Kadın Kocasından İzinsiz Nafile Oruç Tutamaz!

(139) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kocalarının izni olmadan kadınların nafile oruç tutmalarını yasakladı!”

İbni Mace 1762, Ebu Davud 2459, İbni Hibban Mevarid 956, Ahmed bin Hanbel Müsned 11759, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 7/64, 65

(140) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kocası yanında hazır olan bir kadın, Ramazan harici bir orucu onun izni olmadan tutmasın! Kocası yanında iken onun izni olmaksızın başka birinin kocasının evine girmesine izin vermesin!”

Ebu Davud 2458, Buhari 5278, Müslim 1026/84, Tirmizi 782, Begavi 1694, 1695, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2004

(71) Kadının Kocasının Yatağını Terk Etmesi Haramdır!

(141) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kimse karısını yatağına davet eder, kadın da kocasına icabet etmekten imtina eder ve bu sebeple adam karısına kızgın olarak gecelerse, melekler o kadına sabah oluncaya kadar lanet eder!”

Buhari 3046, Müslim 1436/122, Ebu Davud 2141, Nesei İşretü’n-Nisa 84, Ahmed bin Hanbel Müsned 7476, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2002

(142) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kadın kocasının yatağını terk ederek gecelediği vakit, o kadın kocasının yatağına dönünceye kadar melekler ona lanet eder!”

Buhari 5279, Müslim 1436/120

(72) Kadın Kocasına Başka Bir Kadını Tavsif Edemez!

(143) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kadın başka bir kadına çıplak bedenini sürtmesin! Bir kadın başka bir kadını, kocası ona bakıp görürcesine vasıflarını anlatıp söylemesin!”

Buhari 5315, Ebu Davud 2150, Tirmizi 2792, Tabarani Mucemu’l-Kebir 10419, İbni Hibban 4160, Begavi 2249

(73) Erkeğin Karısını Kıskanmasının Meşruluğu

(144) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, Allah kıskanır ve mü’min de kıskanır. Allah’ın kıskanması; kendisine haram kıldığı bir şeyi mü’min bir kimsenin irtikap etmesidir.”

Tirmizi 1177, İbni Hibban 293, Tayalisi 2357, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/343

(145) Mugire bin Şube şöyle dedi:

Sa’d bin Ubade (Radiyallahu Anh):

−Eğer karımın yanında yabancı bir erkek görürsem, onu kılıcımın geniş yüzüyle değil keskin tarafıyla vurur öldürürüm! dedi. Onun bu sözü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ulaştığında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Sizler Sa’d’ın kıskançlığına taaccüp mü ediyorsunuz? Allah’a yemin ederim ki, ben Sa’d’dan daha kıskancım! Allah’da benden daha kıskançtır! Allah’ın bu kıskançlığı sebebiyle açık ve kapalı bütün fuhşuyatı yasakladı!”

İbni Ebi Şeybe 3/467/2, Buhari 6701, Müslim 1499/17, Darimi 2/149, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/248

(74) Muhannesler Kadınların Yanına Giremezler!

Muhannes: Konuşması, yürüyüşü ve bütün hareketleriyle kadına benzeyen yahut benzetmeye çalışan erkeğe denir.

(146) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Evde hareketlerini kadına benzeten bir muhannes bulunduğu bir sırada Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın yanında idi. O sırada muhannes, Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın kardeşi Abdullah bin Ebu Ümeyye (Radiyallahu Anh)’a:

−Allah yarın size Tâif’in fethini nasip ederse, ben senin için Gaylan’ın kızına delillik ederim. O kız dört köşe ile karşılar ve sekiz köşe ile arka döner, dedi. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Bu bir daha sizin yanınıza girmesin!”

Buhari 5311, Müslim 2180/32, Ebu Davud 4929, 4107, İbni Mace 1902, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1979

(75) Erkeklerin Fitnesi Kadınlar Sebebiyledir!

(147) Usame bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı hiçbir fitne sebebi bırakmadım!”

Buhari 5188, Müslim 2740/97, Nesei İşretü’n-Nisa 271, Tirmizi 2780, Darimi 2/147, 148, İbni Mace 3998, İbni Hibban 5967, Humeydi 546, Tabarani Mucemu’l-Kebir 416, Begavi 2242, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/200