Cenazeyi Teşcî Etmenin Fazileti

Teşcî: Cenazenin, yıkanmasından defnine kadar bütün şerî yükümlülükleri yerine getirmektir.

(1) Amir bin Sa’d babası Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)’den şöyle demiştir:

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh), Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’nın yanında oturuyor iken, oraya maksure sahibi Habbab (Radiyallahu Anh) geldi ve şöyle dedi:

−Ey Ömer’in oğlu Abdullah! Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’ın dediği şeyi işitiyor musun? Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim cenaze ile beraber ölü evinden çıkar ve onun üzerine cenaze namazını kılar sonra da defnedilene kadar cenazeyi takip ederse ona her biri Uhud Dağı büyüklüğünde iki kîrât ecir vardır. Kim de cenaze namazını kılar sonra dönerse ona da Uhud Dağı büyüklüğü bir kîrât ecir vardır.”

Bunun üzerine Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma), Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’ın bu hadisini sormak ve Aişe (Radiyallahu Anha)’nın ne dediğini öğrendikten sonra gelip kendisine haber vermek üzere Habbab’ı Aişe (Radiyallahu Anha)’ya gönderdi.

Sonra Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) mescidin çakıl taşlarından alıp elinin içinde evirip çevirmeye başladı. Nihayet Habbab geldi ve Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’ya Aişe (Radiyallahu Anha)’nın:

−Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) doğru söylemiştir, dediğini bildirdi. Bunun üzerine Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) elindeki çakılları yere attı sonra da:

−Vallahi biz birçok kîrâtı kaçırdık! dedi.

Müslim 945/56, Buhari 1248, Ebu Davud 3169, Nesei 1996, İbni Hibban 3079

Açıklama: Şer’î şerif bu ve benzeri hadislerde cenazeyi teşcî etmeye teşvik etmektedir. Bunun sebebi, yıkamak, kefenlemek, namazı kılmak, dua etmek sonra defnetmek gibi mevtanın hakkı olan vazifeleri yerine getirerek hadiste vaat edilen ecre nail olmaktır.

Bir de vefat edenin yakınlarının üzüntü ve kederli olması nedeniyle onların acılarına ortak olmak, onları teselli etmek vb. görevleri ifa ederek de toplumsal hukuku yerine getirmektir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir hadisinde toplumsal hukuk diye isimlendirilen her ferdin diğeri üzerinde hakkını açıklarken şöyle buyurmuştur.

(2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir:

1) Selamı almak,

2) Hastayı ziyaret etmek,

3) Cenazeyi teşcî etmek,

4) Davete icabet etmek ve

5) Aksırana Yerhamukellah diye dua etmek.”

Buhari 1176

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır.”

Sahabeler:

–Onlar nedir? Ya Rasulallah! diye sordular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

1) Ona rastladığın zaman selam ver!

2) Seni davet ederse, davetine icabet et!

3) Senden nasihat isterse ona nasihat et!

4) Hapşırınca elhamdulillah derse, ona yerhamukellah de!

5) Hastalanırsa ona hasta ziyareti yap!

6) Öldüğünde arkasından git! (Yani cenazesinde bulun!)”

Müslim 2162/4, 5, Buhari 1239, Buhari Edebu’l-Müfred 991