Borsa Helal Değildir!

Kişi Satın Aldığı Metaı Kabzetmeden Satamaz!

(1) Tavus (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kişiyi satın aldığı erzakı tamamen teslim alıncaya kadar başka bir müşteriye satmaktan yasakladı! Ben, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya:

O yasak nasıldır? dedim. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Müşterinin satın aldığı erzakı kabzedip taşımadan başkasına satması, parayı para ile satmaktır! Ve satın alınmış olan erzakın teslimi geri bırakılmıştır!”

Buhari 1968

Kişi Zimmetinde Olmayan Bir Malı Satamaz!

(2) Hakim bin Hizam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ya Rasulallah! Bir kimse bana gelip, benim yanımda bulunmayan bir metaı/malı satın almak istiyor. Ben o kimseye satmak için o istediğini çarşıdan satın alabilir miyim? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Hayır! Yanında bulunmayan malı satma!”

Ebu Davud 3503, Nesei 4627, Tirmizi 1232, 1233, 1235, İbni Mace 2187, İbnu’l-Carud 602, İbni Hazm 8/519, Tabarani Mucemu’l-Kebir 3097, Darekutni 3/46, Beyhaki 5/267, 317, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/401, Şafii Risale 335

(3) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yasakladığı, satın alınarak elde edilmeyip yanında bulunmayan erzakın satışıdır! Her şeyin de ancak bunun benzeri olduğunu sanıyorum!”

Buhari 1970, Müslim 1525/30, 29, Ebu Davud 3497, Nesei 4614, Tirmizi 1291, İbni Mace 2227, Tayalisi 2602, Humeydi 508, Beyhaki 5/312, Begavi 2089, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/221, Albânî İrvâu'l-Ğalîl Fî Tahrîci Ehâdîsi Menari's-Sebîl 5/176

Kişi Satın Aldığı Metaı Aldığı Yerde Satamaz!

(4) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Sahabeler pazarın üst tarafında erzak satın alırlar ve bunları satın aldıkları yerde satarlardı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onları bu malları satın aldıkları yerde pazara getirmeden satmaktan yasakladı!”

Buhari 1993, Ebu Davud 3494, Nesei 4620

(5) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Sahabeler, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında binili tacirlerden zahîre satın alıyorlardı. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o tacirlere görevli gönderiyor onlar da tacirleri satın altıkları şeyleri, zahîre pazarına getirinceye kadar, malı aldıkları yerde satmaktan men ediyorlardı!”

Buhari 1960, Müslim 1527/37, Nesei 4621

(6) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Çarşıdan zeytinyağı satın aldım. Onu tam kendim için mal edindiğimde bir kişi bana karşı geldi ve zeytinyağına karşılık bana güzel bir kar verdi. Eline vurup pazarlığı bitirmeyi istediğim anda, arkamdan bir adam kolumu tuttu! Dönüp baktığımda, bir de baktım ki Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)’dır.

Bana:

Onu eşyalarının yanına götürüp temlik etmeden satın aldığın yerde satma! Zira Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tüccarları satın aldıkları metaı eşyalarının yanına götürüp temlik etmeden, satın aldıkları yerde satışını yasakladı! dedi.”

Ebu Davud 3499, İbni Hibban 4984, Tabarani Mucemu’l-Kebir 4782, 4783, Hakim 2/40, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/191

İhtikar Yapmak Caiz Değildir!

(7) Ma’mer bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim ihtikar yaparsa o kimse günahkardır!”

Müslim 1605/129, Ebu Davud 3447, Tirmizi 1284, Darimi 2/248, 249, İbni Mace 2154, İbni Hibban 4936, Beyhaki 6/2930, Begavi 2127, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/353, 354

İhtikar: “Bir metaı bol olduğu zamanda en büyük oranda satın alıp piyasadan çekip saklamaktır! Sonra o metaı, piyasada kalmadığı veya çok az kaldığı bir vakitte yüksek fiyatla tekrar piyasaya sürmektir!”

Sonuç: “Borsada hile olduğu kesin! Birileri para kazanmak için hisse senetlerinin değeriyle oynuyor ve manipüle ediyor, birden değer yükseliyor, yükselince elindeki çok miktarda senetleri hemen paraya çeviriyor! Ondan sonra bu senetlerin değeri düşüyor, bu kez de onlara para yatırmış olanlar zarar ediyor. Böyle bir sistemin helal para kazandıracağına inanılamaz!

Satıcıya temlikinde olmayan bir malı satması helal değildir! Çünkü o mal onun gücünün ve tasarrufunun altında değildir!

İmamı Şevkani (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Hadisteki yasağın zahir manası, insanın mülkü içinde olmayan ve kudretinin altında bulunmayan bir malı satmasının haramlığına delalet etmektedir...”

Şevkani Neylü’l-Evtar 5/155

Satın alınan bir metaın temlik edilmeden satılması yasaklanmıştır. Hakim bin Hizam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ya Rasulallah! Ben metalar satın alan bir adamım. Satın aldığım metalardan neler benim için helal olur, onlardan neler bana haram olur? dedim.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ey kardeşimin oğlu! Bir şey satın aldığın vakit, onu kabzed(ip temlik ede)ene kadar sakın satmayasın!”

İbnu’l-Carud 602, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/403, Abdurrezzak 14214, Tayalisi 1318, İbni Hibban 4983, Darekutni 3/9

İmam Begavi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Kabzetmek eşyanın çeşitliliğine göre değişiklik arz eder. Satın alınan ev, bağ, bahçe, arsa, ağaç ve benzeri şeylerse bunları kabzetmek; satılan bu mallarla müşterinin arasından onları kullanmaya mani şeyleri ortadan kaldırmak, müşterinin satın aldığı şeylerden tam istifadesini sağlamak ve satıcının aradan çıkması demektir. Satılan şey taşınabilen nesnelerden ise, onu eline alır veya taşıma araçlarıyla taşır.

Begavi Şerhü’s-Sünneh 8/109

En helal para, kişinin elinin emeğiyle, alnının teriyle kazandığı paradır. Böyle kuşkulu şeylerle uğraşmamız gerekir. Üç günlük geleceği garanti altına almayı düşünüyoruz da, peki ebedî geleceğin hakkında ne düşünüyoruz!?