Soru: Orucu bozmanın kefareti nedir?

Cevap: Ramazan’da oruçlu kişi bir şey yiyip, içmekle orucunu bozmuşsa sadaka verip, Allah’a istiğfar ettikten sonra orucu yediği günün yerine bir gün oruç tutması gerekiyor. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapılmasını emrediyor.

(1) İbni Müseyyeb (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Bir adam, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:

−Ben orucumu bozdum! dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de ona şöyle buyurdu:

−“Sadaka ver, Allah’a istiğfar et ve onun yerine bir gün oruç tut!”

İbni Ebi Şeybe 2/515/1, Albanî İrvâu'l-Ğalîl Fî Tahrîci Ehâdîsi Menari's-Sebîl 4/92

(2) Bir adam, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya gelerek:

–Ben, Ramazan’da bir gün oruç yedim! Bunun için bana bir çare bulur musun? diye sordu. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’da o adama şöyle dedi:

−Ramazan’da boş bir gün bulmaya güç yetirebilirsen onun yerine Ramazan’da bir gün oruç tut! dedi. Adam da, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya:

−Ramazan’da boş bir gün bulabilecek miyim? dedi. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’da şöyle dedi:

−Ben sana bundan başka hangi fetvayı bulayım!?

İbni Hazm Muhalla 6/181, 198

(3) Ebu Umame el-Bâhilî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ben uyuyorken, iki adam gelip iki koltuğumdan tutarak beni çıkması zor bir dağa götürdüler ve:

−‘Buraya çık!’ dediler. Bunun üzerine ben dağa çıkmaya başladım. Dağın ortasına gelince şiddetli sesler duydum! Ben:

−Bu sesler nedir? dedim. Onlar da bana:

−‘Cehennem halkının feryadıdır!’ dediler. Tekrar gitmeye başladık. Bir de gördük ki, avurtları yarılmış ve bu yarıklardan kanlar akan, ayakları da bağlanmış bir topluluk var! Ben:

−Bunlar kimdir? dedim. Onlar da bana:

−‘Bunlar (Ramazan’da) oruçlarını vaktinden önce yiyenlerdir!’ dediler.”

İbni Huzeyme, İbni Hibban 1800, Nesei Tuhfetu’l-Eşraf 4/166, Hakim 1/430, Tergib ve Terhib 2/453

Not: Eğer oruçlu kişi eşiyle cinsel ilişkiye girerek orucunu bozmuş ise bu kişinin de keffaret olarak aşağıda ki şeyleri yapması gerekir!

🅐 Bir köle azat etmesi gerekir. Buna imkânı yoksa

🅑 İki ay peş peşe oruç tutması gerekir. Buna da imkânı yoksa

🅒 Atmış fakire yemek yedirmesi gerekir.

Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapılmasını emretmiştir.

(4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bizler, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında oturduğumuz bir sırada, bir adam geldi ve:

−Ya Rasulallah! Ben helak oldum, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:

−“Neyin var?”

O adam:

−Oruçlu iken kadınımın üzerine vaki oldum (cinsel ilişkiye girdim) dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Azat edecek bir köle bulabilir misin?”

Adam:

−Hayır, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“İki ay peş peşe oruç tutabilir misin?”

Adam:

−Hayır, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Altmış fakire yemek yedirme imkânı bulabilir misin?”

Adam:

−Hayır dedi. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir süre bekledi. Biz de o hal üzere bekler iken bir ara Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e içerisi hurma dolu bir kap getirildi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“O soran kimse nerededir?”

Adam:

−Benim dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Bunu al yoksullara tasadduk et!”

Adam:

−Benden daha yoksul olana mı vereceğim? Ya Rasulallah! Allah’a yemin ederim ki, Medine’nin iki labesi arasında benim ev halkımdan daha yoksul ev halkı yoktur! dedi. Bu söz üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dişleri gözükene kadar güldü. Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o adama şöyle buyurdu:

−“Onu al ve ehline yedir.”

İki Labe; İki taşlık demektir. Bu ifadeyle Medine kast ediliyor.

Buhari 1804, 1805, Müslim 1111/81, Malik 1/296/28, Ebu Davud 2390, Tirmizi 724, İbni Mace 1671, Darimi 2/11, İbni Ebi Şeybe 2/516/1, İbnu’l-Carud 384, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/208, 241, 281, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 939