Kıyametin Alametleri

Ayetler ve hadisler kıyametin yaklaştığını haber vermektedir. Bizler dünyanın son zamanlarını yaşıyoruz. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çeviriyorlar.”

Enbiya Surersi 1

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Saat (kıyamet vakti) yaklaştı…”

Kamer Surersi 1

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hususta şöyle buyurmuştur:

“Ben ve kıyamet saati işte böyle gönderildik.” İki parmağını işaret edip uzattı ve şöyle dedi:

“Ben kıyametin esintisinde (başlangıcında) gönderildim.”

Buhari 6425

Dünyanın kalan ömrü, geçen ömrüne göre oldukça azdır. Bununla beraber dünyanın ömrünün biteceği kıyamet vaktini Allah-u Teâlâ’dan başkası bilmemektedir. Yüce Allah onun vaktini bilmenin göklere de, yere de ağır geldiğini bildirmiş, gerek melek olsun, gerekse nebi ve rasul olsun onun vaktini hiçbir mahluka açıklamamıştır. Bu sebeple onu ancak Allah bilir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi Rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O göklere de, yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah’ın katındadır. Ama insanların çoğu bunu bilmez.”

A’raf Surersi 187

Nitekim meşhur Cibril hadisinde bildirildiği gibi, Allah’ın en değerli meleği olduğunda görüş birliği olan Cebrail (Aleyhisselam)’ın da onun vaktini bilmediği ortaya çıkmaktadır.

İbni Kesir (Rahmetullahi Aleyh)’in bildirdiği gibi kıyametin vaktine dair gelen hadislerin hepsi uydurma olup hiçbirinin aslı yoktur.

Ölüm Ötesi Tarihi 34

Kıyamet vakti bilinmediği gibi onun alametlerinin vakitleri de bilinmez. Ancak bazılarının sırası hakkında konuşulabilir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kıyamete kadar olacak birçok alameti haber vermiş ve ümmetini bunlardan haberdar etmiştir ki, bunlar Allah’ın gayb ilminden rasûllerinden dilediğine dilediği kadarını bildirmesi kısmındandır:

Ebu Zeyd Amr bin Ahtab (Radiyallahu Anh) dedi ki:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizlere sabah namazını kıldırdı, sonra minbere çıkıp öğle vakti gelinceye kadar bize hitap etti. Sonra indi, öğle namazını kıldırdı. Sonra tekrar minbere çıktı ve ikindi vakti gelene kadar bize hitap etti. Sonra indi, ikindi namazını kıldırdı. Akabinde tekrar minbere çıkarak güneş batıncaya kadar bize hitap etti. Bu hutbelerinde bize olmuş ve olacak her şeyi anlattı. Onları en iyi bilenimiz, en iyi ezberleyenimizdir.”

Müslim 2892/25

Huzeyfe bin Yeman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kıyamet kopuncaya kadar olacak her şeyi bana haber verdi. Benim o şeylerden kendisine sormadığım hiçbir şey kalmadı.”

Müslim 2891/24

Kıyametin Alametlerinin Kısımları

Kıyamet alametleri, genel olarak iki kısma ayrılır:

1) Kıyametin Küçük Alametleri: Bunlar uzunca bir süreye yayılmış olup devam eden çokça olaylardır.

2) Kıyametin Büyük Alametleri: Bunlar ise kıyamete yakın vakitlerde görülecek ve ilk defa ortaya çıkacak az sayıda, büyük olaylardır.

1) Kıyametin Küçük Alametleri

Bunlar oldukça fazladır. Bu alametlerin başlangıcı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in nebi olarak gönderilmesi, bitişi ise yeryüzünde ‘Allah Allah’ zikrinin kesilmesi ve orada insanların en şerlilerin kalmasıdır.

Ortaya çıkan veya çıkacak olan alametlerin hepsini sakınılması gereken birer yasak olarak algılamak doğru değildir. Bunlar birer işarettir, iyisi de olur, kötüsü de, helali de olur, haramı da.

Şimdi bu alametleri güç nisbetinde olup biten, görülüp devam eden ve henüz görülmeyenler şeklinde üç ayrı başlık altında delilleriyle inceleyelim:

1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in gönderilmesi.

Buhari 6425

2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in vefatı.

Buhari 2967

3) Kudüs’ün fethi. Kudüs’ün fethi Ömer (Radiyallahu Anh) zamanında hicri 16. yılda meydana gelmiştir.

Buhari 2967, Büyük İslam Tarihi 7/96, 99

4) Davaları bir olan iki grubun savaşması. Âlimlerin görüşüne göre bu savaş Ali (Radiyallahu Anh) ve beraberinde bulunanlar ile Muaviye ve beraberindekilerin yaptığı Sıffîn Savaşı’dır ki, hicri 36. senede meydana gelmiştir.

Buhari 3380, 6974, Müslim 2888/17, İbni Hacer el-Askalânî Fethu’l-Bârî 13/107

5) Müminlerin şehit olup, amellerinin temizlenmesini sağlayan bir hastalığın yani tâûnun ortaya çıkması. Bu, Ömer (Radiyallahu Anh) zamanında Kudüs’ün fethinden sonra Filistin’in Amvâs isimli beldesinde ortaya çıkan ve Amvâs Tâûnu diye bilinen bir salgındır.

Buhari 2967, İbni Mace 4042, Fethu’l-Bârî 6/334

6) Malların çoğalması ve sadaka verilecek bir kişinin dahi bulunamaması. Daha sahâbe zamanında yapılan İran ve Bizans fetihleri sayesinde mal çoğalmış, raşid halife Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh) zamanında ise zekât verilecek bir kişi dahi bulunamayacak şekilde sel gibi akmıştır.

Buhari 6974, Müslim 1011/58

7) Hicaz topraklarında, Şam’daki develerin boyunlarını aydınlatan büyük bir ateşin çıkması. Hicri 654. senede Medine’de büyük bir ateş çıkmış ve bir ay kadar sürmüştü. Onun yüksekliği bir dağ gibi, genişliği de Medine şehri gibiydi. Onu, bulundukları yerden Şam ve civar halkı görmüştür.

Buhari 6972, Müslim 2902/42, Büyük İslam Tarihi 13/344, 353

8) Müslümanların Türklerle savaşmaları. Bu da Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemlerinde olmuştur. Müslümanlar Selçuklularla 150 civarında savaş yaptılar. Hicri 600’lü yıllarda ise Cengiz Han komutasındaki Tatarlar yani Moğollar neredeyse bütün dünyayı ateşe verdiler, zarar vermedik bir ülke bırakmadılar. Son hükümdar Timur da dâhil olmak üzere İslam beldelerinde taş üstünde taş bırakmadılar.

Hicri 656 yılında Bağdat harap edildi ve son halife Mu’tasım öldürüldü. 657 senesinin Ramazan ayında ise Müslümanlar Ayn Calut Savaşı’nda onlara galip geldiler ve şerlerinden kurtuldular. Daha sonra Türkler Müslüman oldular, İslam’a ve Müslümanlara faydalı oldular.

Buhari 3367, Müslim 2912/65, Büyük İslam Tarihi 13/360, 390

9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in adına hadis uydurulması. Bu ağır fitne İslam’ın ilk dönemlerinde başlamış, hadis âlimlerinin ravi zincirini oluşturan isnad sorma karşı hamlesiyle etkisi sınırlı kalmıştır. Mevzu hadislerle ilgili yazılmış kitaplarda bu hususun teferruatı bulunmaktadır.

Beyhakî, İbni Adiyy, İbni Kayyîm el-Menâru’l-Münif, Yaşar Kandemir Mevzu Hadisler

10) Müslümanların imamlarını yani idarecilerini öldürmeleri, birbirlerine kılıç çekerek savaşmaları ve memleketlerine en şerlilerinin sahip olması.

Ahmed bin Handel Müsned 23691

11) Karanlık gecelerin safhaları gibi olan fitnelerin ortaya çıkması. O fitneler esnasında insan mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak akşamlar. Yahut mü’min olarak akşamlar, kâfir olarak sabahlar. Dinini dünyadan bir mal karşılığı satar.

Müslim 118/186

12) Nebilik iddiasında bulunan otuza yakın yalancının ortaya çıkması.

Buhari 3380, Müslim 2923/84

13) Emanete riayet edilmemesi.

Buhari 6948, Müslim 143/230

14) İlmin kalkması ve cehaletin ortaya çıkıp çoğalması.

Buhari 240, Müslim 2671/8

15) Bilgisiz tacirlerin başkalarına sorarak alışveriş yapmaları.

Nesei 4434

16) Allah’a kulluk ve hayır amellerin azalması.

Buhari 6931

17) Zinanın çoğalması.

Buhari 240, Müslim 2671/8

18) İçkinin çoğalması ve başka bir isim verilerek helal sayılması.

Ahmed bin Handel Müsned 23085, İbni Mace 3384, Buhari 5650

19) Çalgı aletlerinin çıkması ve helal sayılması

Buhari 5650, İbni Mace 4020

20) Faizin çoğalması.

Terğib ve Terhib 4/150, Taberânî

21) İnsanların helal-haram gözetmeden kazanmayı düşünmeleri.

Buhari 1907, Nesei 4432

22) Bu ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılması.

İbni Mace 3992

23) Yahudi ve Hristiyanların izinden gidilmesi.

Buhari 7202, Müslim 2669/6

24) Kadınların şarkı söylemeye başlamaları.

İbni Mace 4020

25) Bütün Müslümanların evine girecek bir fitne.

Buhari 2967

26) Mescidlerin süslenmesi ve bununla övünülmesi.

Nesei 689, İbni Mace 739

27) Binaların yükseltilmesi ve koyun çobanlarının bu hususta yarışmaları.

Buhari 6975, Müslim 5/9

28) İnsanların evlerini kumaşlara süslü elbiselere benzetmeleri.

Buhari Edebü’l-Müfred 458

29) İnsanları sopalayan güvenlik güçlerinin zalimlere yardımcı olmaları.

Terğib ve Terhib 2/239, Mu’cemu’l-Kebir

30) Cariyenin efendisini doğurması.

Müslim 5/9

31) Katilin neden öldürdüğünü, öldürülenin de neden öldürüldüğünü bilmemesi ve kişinin komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmesi şeklinde öldürme olaylarının çoğalması

Buhari 6934, Edebü’l-Müfred 118, Müslim 2672/10, 2908/56

32) Düşmanlık, nefretleşme, kin tutma, akrabalık bağının kesilmesi ve kötü komşuluk ilişkilerinin baş göstermesi.

Ahmed bin Handel Müsned 10/ 26, 31, Hâkim 1/75, 76

33) Zamanın kısalması.

Buhari 6931, Müslim 2672/11

34) Ticaretin çoğalıp yaygınlaşması.

Nesei 4434, Ahmed bin Handel Müsned 5/333, Hâkim 4/445, 446

35) Alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması.

Ahmed bin Handel Müsned 10735, Mecmau’z-Zevaid 7/ 327

36) İnsanların yalnızca kendilerini düşünmeleri.

Ahmed bin Handel Müsned 23695, Mecmau’z-Zevaid 7/309

37) Şiddetli cimriliğin kalplere yerleşmesi.

Buhari 6931, Müslim 2672/11

38) İhlâslı insanların azalması.

Ahmed bin Handel Müsned 11/181, 182, Hâkim 4/435

39) Âlimlerin vefat etmeleri ve insanların cahillerden fetva almaları.

Buhari 256, Müslim 2673/13

40) Ümmet içinde putlara ibadet eden ve şirk koşanların ortaya çıkması.

Buhari 6971, Müslim 2907/52

41) Kaderciler ve zındıklardan hayvan şekline çevrilen, yere batırılan ve taşlananların olması.

Ahmed 5639, 5867, 6208, Tirmizi 2280, İbni Mace 4061

42) Yaşlıların gençlere benzemeye çalışmaları.

Ebu Davud 4212, Nesei 5043, Ahmed bin Handel Müsned 4/156, 274

43) Düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi.

Ahmed bin Handel Müsned 15/37, 38, Müslim 5/9

44) Alçak oğlu alçakların, insanların en mutlusu olmaları.

Tirmizi 2305, Ahmed bin Handel Müsned 23692

45) Yalan şahitliğin yayılmasıyla yalancının doğrulanması, doğrunun da yalanlanması.

İbni Mace 4036, Ahmed bin Handel Müsned 15/37, 38

46) Yalanın artması ve haberlerin yalan çıkması.

Müslim 6, 7

47) İhanet edene güvenilip, güvenilir adama hain denmesi.

İbni Mace 4036, Ahmed bin Handel Müsned 15/37, 38

48) Depremlerin çoğalması.

Buhari 6974

49) Ani ölümlerin çoğalması.

Mecmau’z-Zevaid 7/325

50) Kadınların örtülü olmalarına karşın çıplakmış gibi giyinmeleri.

Müslim 2128/125, Taberânî Mu’cemu’s-Sağir 232

51) İslam’ın teşvik ettiği sünnetlerin ihmal edilmesi ve önemsenmemesi.

Albâni Sahiha 649

52) Yalnızca tanıdık insanlara selam verilmesi.

Ahmed bin Handel Müsned 5/326, 333

53) Bir erkeğe elli kadın düşecek şekilde erkeklerin azalması.

Buhari 240, Müslim 2671/8

54) Arap Yarımadası’nın tekrar yeşil bahçelere ve ırmaklara sahip olması.

Müslim 1012/60, 706, 2281/10

55) Emniyet ve güvenliğin artması.

Buhari 3370

56) Acemlerden Hûz ve Kirman halkı ile savaş yapılması.

Buhari 3368

57) Mü’minin gördüğü rüyanın doğru çıkması.

Tirmizi 2372

58) Bir günlük hilalin iki günlükmüş gibi kalın olması.

Mecmau’z-Zevaid 3/146, 7/325

59) Bol ama verimi az yağmurların olması.

İbni Mace 4036, Ahmed bin Handel Müsned 7554

60) Fırat Nehri’nin altın bir dağ ortaya çıkarması neticesinde o altını almaya çalışanların % 99’unun birbirini öldürmesi.

Buhari 6973, Müslim 2897/29

61) Yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşması. Kişinin kamçısı veya ayakkabı bağı sahibiyle konuşur, kişinin baldırı kendisinden sonra ailesinin yaptıklarının haber verir.

Ahmed bin Handel Müsned 11814, Tirmizi 2272

62) Bela ve sıkıntıların çokluğundan dolayı ölümün temenni edilmesi ve mezardakilere gıpta edilir hale gelinmesi.

Buhari 6970, Müslim 2907/53

63) Rumların yani Hristiyanların insanların en çoğu olmaları.

Müslim 2898/35

64) Rumların anlaşmayı bozarak 12.000 kişilik 80 ayrı ordu ile taarruz ederek Müslümanlarla savaşmaları. Neticede Müslümanlar galip gelir.

Buhari 2967, Müslim 2899/37, 2900/38

65) İstanbul’un fethi.

Müslim 2897/34

66) Kahtan kabilesinden birinin insanları sevk ve idare etmesi.

Buhari 6971, Müslim 2910/60

67) İslam’ın ve Müslümanların garip olmaları ve iki mescit Kabe ile Mescid-i Nebevî arasında toplanmaları.

Müslim 146/232

68) Kâbe’yi yıkmayı amaçlayan bir ordunun Beydâ mevkiinde yere batırılması.

Müslim 2883

69) Cahcah isimli azatlı bir adamın melik (idareci) olması.

Müslim 2911/61, Ahmed bin Handel Müsned 8346

70) Müslümanların Yahudilerle savaşması. Bu savaşta taş ve ağaçlar Garkad ağacı hariç arkalarına saklanan Yahudileri haber verir.

Buhari 3369, Müslim 2922/82

71) Kur’an’ı Kerim’in bir gece ansızın göğe kaldırılması.

İbni Mace 4049

72) İslam’ın eskimesi. Namaz, oruç, hac ve sadaka bilinmez olur. Yalnızca çok yaşlı insanlar kelime-i tevhidi söylerler.

İbni Mace 4049

73) Medine’nin, içinden kötü kişileri çıkarttıktan sonra harap olması.

Müslim 1381/437, Buhari 1758

74) Yemen’den çıkacak ipekten daha yumuşak bir rüzgârın kalbinde iman bulunan herkesin ruhunu alması.

Müslim 117/185

75) Mekke’nin değerinin kalkması ve Kâbe’nin bir daha onarılmayacak şekilde Habeşli cılız bacaklı birisi tarafından yıkılması ve onun içindeki hazineyi çıkarmaları.

Ahmed bin Handel Müsned 7897, 8099, 8604, Müslim 2909/57

2) Kıyametin Büyük Alametleri

Bunlar kıyametin kopmasına yakın görülecek olan büyük olaylardır.

Kur’an’da ve hadis kitaplarında bu alametler zikredilmesine karşın hangi sırayla meydana geleceğini beyan eden açık bir delil yoktur. Bu alametler farklı hadislerde, belli bir sıra takip edilmeden toplanmıştır. Hatta aynı sahâbîden rivayet edilen aynı lafızlı iki hadiste bile alametlerin sıralaması farklılık arz etmektedir.

Öyleyse alametlerin meydana geliş sırası, farklı rivayetlerdeki geliş şekliyle olayların birbirinin peşi sıra olmasına göre bilinir. Aynı şekilde ilk olan alametler hususunda da âlimler arasında görüş farklılıkları vardır.

Bütün rivayetler bir araya getirildiğinde Şerafettin Hasan bin Muhammed et-Tıybî (Rahmetullahi Aleyh)’in şu görüşü ve tasnifi haklılık kazanmaktadır.

Kıyametin büyük alametleri iki sınıftır:

A) Kıyamete Yakın Olan Alametler

1) Deccal’in ortaya çıkması.

2) İsa (Aleyhisselam)’ın yeryüzüne inmesi.

3) Ye’cüc ve Me’cüc kavimlerinin yeryüzünü istila etmeleri.

4) Üç ayrı kara parçasının yere batması.

B) Kıyametten Hemen Önce Ortaya Çıkacak Alametler

1) Dumanın ortaya çıkması.

2) Güneşin batıdan doğması.

3) Dabbetü’l-Arz’ın ortaya çıkması.

4) İnsanları önüne katıp sevk eden bir ateşin ortaya çıkışı.

Fethu’l-Bârî 11/352, 353

Buna göre Tıybî, bu alametleri ikiye ayırarak sıralamaktadır ki, bu gerçekten ince ve güzel bir taksimdir. Kıyamete yakın olan alametlerin görüldüğü birinci kısım, tevbe edip Allah’a dönmeleri konusunda insanları uyarmaktadır.

O vakitte insanlar henüz mü’min ve kâfir olarak ayrılmazlar. İkinci kısım ise, kıyametten hemen önce olacak alametleri içermektedir. O vakitte insanlar mü’min ve kâfir olarak ayrılmaya yeni yeni başlayacaklardır.

Nitekim duman çıktığında mü’minler onun tesiriyle nezle olacak, kâfirler ise şişeceklerdir. Sonra güneşin batıdan doğmasıyla tevbe kapısı kapanacak ve kâfir kişinin iman etmesi veya tevbe edenin tevbesi artık ona fayda vermeyecektir.

Bundan sonra Dabbetü’l-Arz ortaya çıkacak ve insanlardan kimin mü’min kimin kâfir olduğu anlaşılacaktır. Çünkü o hayvan kimin mü’min kimin kâfir olduğunu açıkça söyleyecektir. En son olarak da, Yemen’den bir ateş çıkacak ve insanları, son nefeslerini verecekleri ve de mahşer alanı olan Şam’a sevk edip orada toplayacaktır.

Bu sekiz alametten önce Mehdi (Aleyhisselam) gelecek, mü’minler Deccal’i öldürmek için onun etrafında toplanacaklar, sonra İsa (Aleyhisselam) inecek ve Mehdi’nin arkasında ona uyarak namaz kılacaktır.

Bu büyük alametlerden ilki görülmeye başlandı mı, diğerleri de ard arda görülür.

Bu hususta Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle demektedir:

“Alametlerin birbiri arkasından gelmesi, aynı ipte dizili incilerin peş peşe dökülmesi gibidir.”

İbni Hibbân Sahih 1883, Mecmau’z-Zevaid 7/331, Taberânî Mucemu’l-Evsad, Albâni Sahihu’l-Cami’ 3227

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Alametler ipte dizili inci gibidir. Eğer ip koparsa (ilk alamet görülürse) hepsi tek tek dökülür.”

Ahmed bin Handel Müsned 7040, Mecmau’z-Zevaid 7/321

Özellikle İsa (Aleyhisselam)’ın ölmesiyle kıyametin kopması arasındaki alametler çok kısa bir zaman içinde olacaktır.

Şimdi büyük alametleri tekrar sıralayalım, sonra da tek tek inceleyelim:

1) Mehdi (Aleyhisselam)’ın gelmesi.

2) Deccal’in ortaya çıkması.

3) İsa (Aleyhisselam)’ın yeryüzüne inmesi.

4) Ye’cüc ve Me’cüc’ün ortaya çıkması.

5) Üç büyük çöküntü.

6) Dumanın ortaya çıkması.

7) Güneşin batıdan doğması.

8) Dabbetü’l-Arz’ın ortaya çıkması.

9) İnsanları toplayıp sevk eden ateş.