Zekat Nisabı Miktarı

(3) Zekat Nisabı (Miktarı)

(11) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ebu Bekir (Radiyallahu Anh), Enes (Radiyallahu Anh)’ı Bahreyn’e zekat amili olarak gönderdiği vakit, onun için şu mektubu yazmıştı:

Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah’ın, Rasulüne emrettiği ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Müslümanlar üzerine takdir ettiği zekat farizasıdır. Herkimden bu mektupta bildirilen miktarda zekat istenirse, o kimse zekatını versin. Bundan fazlası istenirse fazlasını vermesin. Devenin yirmi dört tanesi ve daha aşağısında, koyundan vacip olan zekat her beş devede bir koyundur.

Deve sayısı yirmi beşe erişince, otuz altıya kadar bir ‘Bintu mehad’

Bintu Mehad: Bir yaşını doldurmuş ve iki yaşına basmış dişi deve.

Otuz altıya erişince, kırk beşe kadar bir ‘Bintu lebun’

Bintu Lebun: İki yaşını doldurmuş ve üç yaşına basmış dişi deve.

Kırk altıya erişince, altmışa kadar bir ‘Hıkka’

Hıkka: Üç yaşını doldurmuş ve dört yaşına basmış erkek veya dişi deve.

Altmış bire erişince, yetmiş beşe kadar bir ‘Cezea’

Ceze’a: Dört yaşını doldurmuş ve beş yaşına basmış erkek deve. Cezea, dört yaşını doldurmuş ve beş yaşına basmış dişi deve.

Yetmiş altıya erişince, doksana kadar iki ‘Bintu lebun’

Doksan bire erişince, yüz yirmiye kadar iki ‘Hıkka’ zekat vermek vacibdir.

Deve sayısı yüz yirmiden daha fazla olursa, her kırk devede bir ‘Bintu lebun’ ve her elli devede bir ‘Hıkka’ zekat vardır. Yanında dört deveden gayrı bulunmayan kimseye gelince, o miktarda zekat yoktur. Ancak deve sahibi kendi vermek isterse bu müstesnadır.

Deve adedi beşe ulaştığında ondan bir koyun zekat vermek vaciptir. Yaylakta kalan koyunun zekatında, koyun sayısı kırk olunca, yüz yirmiye kadar bir koyundur. Yüz yirmiden fazlada iki yüze kadar iki koyundur. Koyun sayısı iki yüzden fazla olursa, üç yüze kadar üç koyundur. Koyun sayısı üç yüzden fazla olursa, her yüz koyunda bir zekat vardır. Bir kimsenin yayılır koyunu, kırktan bir koyun noksan olursa, bu noksan koyunda zekat yoktur. Ancak sahibi diler verirse bu müstesnadır.

İki yüz dirhem gümüşün onda birinin dörtte biri yani kırkta biri miktarında zekat vaciptir Gümüş miktarı yüz doksan dirhem olursa bunda da zekat yoktur. Ancak gümüş sahibi diler verirse bu müstesnadır.”

Önemli Uyarı:

1) Deve sayısı yirmi beşe erişince, otuz altıya kadar, bir yaşını doldurmuş ve iki yaşına basmış dişi deve verilir.

2) Otuz altıya erişince, kırk beşe kadar, iki yaşını doldurmuş ve üç yaşına basmış dişi deve verilir.

3) Kırk altıya erişince, altmışa kadar, üç yaşını doldurmuş ve dört yaşına basmış erkek veya dişi deve verilir.

4) Altmış bire erişince, yetmiş beşe kadar, dört yaşını doldurmuş ve beş yaşına basmış erkek veya dişi deve verilir.

5) Yetmiş altıya erişince, doksana kadar, iki tane iki yaşını doldurmuş ve üç yaşına basmış dişi deve verilir.

6) Doksan bire erişince, yüz yirmiye kadar, iki tane üç yaşını doldurmuş ve dört yaşına basmış erkek veya dişi deve verilir.

7) Yüz yirmiden daha fazla olursa, her kırk devede bir tane iki yaşını doldurmuş ve üç yaşına basmış dişi deve verilir.

Buhari 1380, Ebu Davud 1567, Nesei 2446, İbni Mace 1800, İbnu’l-Carud 342, İbni Huzeyme 2261, İbni Hibban 3266, Ebu Ya’la 127, Darekutni 2/113, Begavi 1570, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/11

(12) Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu yemene gönderdiği vakit sığırdan her otuz sığıra zekat farizası olarak iki yaşında erkek yahut dişi dana almasını; her kırk sığıra üç yaşında erkek yahut dişi dana almasını emretti.”

Ebu Davud 1576, Nesei 2449, 2450, Tirmizi 623, Darimi 1/382, İbni Mace 1803, İbni Huzeyme 2268, İbni Hibban Mevarid 794, İbnu’l-Carud 343, Darekutni 2/94, Begavi 1071, Abdurrezzak 6841

(13) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Beş ukiyyeden az miktar gümüşte zekat yoktur! En aşağı üç yaşındaki beş deveden aşağısında zekat yoktur! Beş vesk miktarının aşağısındaki hububatta da zekat yoktur!”

Ukiyye: Kırk dirhemdir. Beş ukiyye ise iki yüz dirhem eder.

Vesk: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Sa’ı ile 60 sa’ miktardır. Bir sa’ ise 1.040 dirhem ayarındaki bir ölçektir. Beş vesk ise net 1.000 gram etmektedir.

Buhari 1331, Müslim 979/1, Malik 1/244, Ebu Davud 1558, Nesei 2473, Tirmizi 626, Darimi 1/384, İbni Mace 1793, İbni Huzeyme 2294, İbni Hibban 3282, İbnu’l-Carud 340, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/6

(14) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Semanın ve pınarların veya sulanmaksızın kendi damarlarıyla topraktan su emip yetişmiş olan mahsuller için onda bir zekat, kuyu ve dolapla sulananlarda ise yirmide bir zekat vardır.”

Buhari 1412, Müslim 980/7, Ebu Davud 1596, Nesei 2487, 2488, Tirmizi 640, İbni Mace 1817, İbni Huzeyme 2308, İbni Hibban 3285, İbnu’l-Carud 348, Darekutni 2/130, Begavi 1580

(15) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) Enes (Radiyallahu Anh)’ı zekat amili yaptığında Allah’ın, Rasulüne emrettiği zekat miktarlarını açıklayan bir mektup yazmıştı. O mektupta; Kimin zekat bedeli ‘Bintu mehada ulaşır ve mal sahibinin yanında ‘Bintu mehad’ bulunmaz ve onun yanında ‘Bintu lebun’ olursa, o kabul edilir. Zekat amili, mal sahibine yaş farkı olarak yirmi dirhem veya iki koyun verir. Mal sahibinin yanında ‘Bintu mehad’ bulunmaz ve onun yanında ‘İbnu Lebun’ bulunursa, o kabul edilir. Mal sahibine yaş farkı olarak bir şey verilmez.”

Buhari 1373