Sizden Biriniz Dininde Bir
Kimseyi Taklid Etmesin!

Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Sizden biriniz dininde bir kimseyi taklid etmesin! Zira o iman etmişse iman etmiş, küfretmişse küfretmiş olur! İlle de birine uyacaksanız ölmüş olan sahabelere uyunuz! Zira hayatta olanın fitneye düşmesinden emin olunamaz!”

Taberani 9/152, Mecmau’z-Zevaid 1/180, Beyhaki 10/116, Lalekai İtikadı Ehli’s-Sunne 1/93, İbni Hazm el-İhkam 6/255, Ebu Nuaym Hilyetu’l-Evliyâ 1/136, Safvetu’s-Safve 1/421