Tahiyyatı Mescid Namazı Kılmak Farzdır!

(1) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Bir adam, Cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbe okurken mescide girdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:

−“Namaz kıldın mı?”

Adam:

−Hayır dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Kalk iki rekat namaz kıl!”

İbnu’l-Carud 293, Buhari 1166, Müslim 875/55, Ebu Davud 1115, Nesei 1394, Tirmizi 510, Darimi 1/364, İbni Mace 1112, İbni Huzeyme 1833, İbni Hibban 2504, İbni Ebi Şeybe 2/20, Tayalisi 1695, Ebu Ya’la 1830, Beyhaki 3/193, Begavi 4/263

(2) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Bir Cuma günü, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbedeyken mescide Suleyk el-Gatafanî geldi ve (mescid namazı kılmadan) oturdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), ona şöyle dedi:

−“Ey Suleyk! Kalk iki rekat namaz kıl! Ama bu iki rekatı hafif tut! Sizden biri, Cuma günü imam hutbe okurken mescide geldiği vakit, iki rekat namaz kılsın! Bu iki rekat namazı da hafif tutsun!”

Müslim 875/59

(3) Ebu Katade es-Sulemî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz mescide girdiği zaman, oturmadan önce iki rekat namaz kılsın!”

Buhari 2/540, Müslim 714/69

(4) Selman el-Farisi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kimse, Cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra Cuma’ya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz (mescid namazı) kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse muhakkak ki, o Cuma ile diğer Cuma arasındaki günahları mağfiret edilir.”

Buhari 855, Darimi 1/362, İbni Mace 1097, İbni Huzeyme 1763, İbni Hibban 2776, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/181

(5) Safiye (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Safiye binti Huyey (Radiyallahu Anha)’yı bu hanım efendi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerinden biridir ve Muaviye’nin velayeti döneminde vefat etmiştir. İmam minbere çıkmadan önce dört rekat (tahiyyatı mescid) namazı kılarken gördüm. Safiye (Radiyallahu Anha), Cuma namazını imamla iki rekat kıldı.”

Albânî el-Ecvibe 35, İbni Sa’d 8/360

(6) İbni Munzir (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet ettiğimize göre o, Cuma’dan önce on iki rekat (tahiyyatı mescid) namaz kılıyordu dedi.”

Albânî 35 el-Ecvibe, İbni Kayyım Zadü’l-Mead 1/421

(7) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) Cuma’dan önce dört rekat (tahiyyatı mescid namazı) ve Cuma’dan sonra dört rekat namaz kılardı. Abdullah ibni Mübarek ve Sufyan es-Sevri’de böyle yaparlardı.

Albânî el-Ecvibe 35, İbni Ebi Şeybe 2/40/1, İbnu’l-Munzir el-Evsad 4/97, İbni Kayyım Zadü’l-Mead 1/421

(8) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anh) kendisi Cuma’dan önce sekiz rekat namaz (tahiyyatı mescid namazı) kılardı.

Albânî el-Ecvibe 35, İbni Ebi Şeybe 2/40, İbnu’l-Munzir el-Evsad 4/97, İbni Kayyım Zadü’l-Mead 1/424

Not: Bu hadisler ışığı altında, Cuma namazı için mescide gelen kimsenin oturmadan önce tahiyyatı mescid namazı kılması gerekmektedir. Bazı alimler bunun farz olduğunu söylemişlerdir. Yukarıdaki hadislere dikkat edildiğinde, sahabelerin tahiyyatı mescid namazını kılmaları ve onu terk etmemeleri alimlerin mezkur görüşlerini teyit etmektedir. Hatta imam hutbe okumak için minbere çıkmış olsa bile tahiyyatı mescid namazının kılınması gerekir!

Yukarıdaki hadislerden anlaşılan, tahiyyatı mescid namazının iki rekat olarak kılınabildiği gibi on iki rekata kadar kılınabilir. Cuma’ya geç kalmış kimseler tahiyyatı mescid namazını en az iki rekat kılarlar. Erken gelen kimselerse dilerlerse dört, altı, sekiz yahut on iki rekat olarak kılarlar. Cuma namazının farzından önce, tahiyyatı mescid namazından başka kılınması gereken hiç bir sünnet namazı yoktur! Tahiyyatı mescid namazını saymazsak, Cuma namazının ilk sünneti diye bir sünnet yoktur!