Taziye ve Taziye Bağlı Olarak
Yapılan Bid’atler

104) Kabirlerin yanında taziyede bulunmak.

İbni Abidin 1/843

105) Taziye için bir mekânda toplanmak.

Zadu’l-Mead 1/304, El-Feyruz Abadi Sıfru’s-Saade 57, el-Kasımi Islahu’l-Mesacid Mine’l-Bıdai ve’l-Avaid 80, 181

106) Taziyenin üç gün ile sınırlandırılması.

113. Konu

107) Ölünün evine bırakılan yaygıların taziye için gelenlerin oturması için alınmayıp bırakılması. Onlar bu yaygıları yedi gün geçene kadar orada bırakırlar. Ondan sonra oradan kaldırırlar.

İbnu’l-Hac el-Medhal 3/279, 280

108) “Allah ecrini arttırsın. Sana sabretmeyi ilham etsin. Bize de, sana da şükretmeyi nasib etsin. Şüphesiz bizim canlarımız, mallarımız, ailelerimiz, çoluk çocuğumuz yüce Allah’ın bize huzurlu olmak üzere bağışladığı şeylerden ve onun bize emanet verdiği şeylerdendir. Kaybettiğinle Allah gıbta ve sevinç ile seni faydalandırdı, büyük bir ecir vererek onu senden aldı.

Eğer sen onun ecrini Allah’tan beklersen sana salât, rahmet ve hidayet vardır. Onun için sabret, sakın senin tahammülsüzlüğün senin ecrini boşa çıkarmasın, o takdirde pişman olursun. Şunu da bil ki sabırsızlık hiçbir şeyi geri çevirmez, hiçbir kederi önlemez ve gelecek olan da gelmiş gibidir” sözleriyle taziyede bulunmak.

İbni Kesir Tarih 1/332

109) “Şüphesiz Allah’ın yanında her musibet için bir teselli, elden kaybolan her bir şey için onun yerini tutacak başka bir şey vardır. Onun için sadece Allah’a güveniniz, yalnız O’ndan ümit ediniz. Asıl mahrum kişi Allah’ın mükâfatından mahrum kalandır” demek.

110) Ölenin ailesinden yiyecek ziyafeti kabul etmek.

Telbisu İblis 341, İbnu’l-Humam Fethu’l-Kadir 1/473, İbnu’l-Hac el-Medhal 3/275, 276, İslahu’l-Mesacid 181

111) Birinci, yedinci, kırkıncı ve senesinde ölen için ziyafet hazırlamak.

El-Hadimi Şerhu’t-Tarikati’l-Muhammediyye 4/322, İbnu’l-Hac el-Medhal 2/114, 3/278, 279

112) Ölümün sonrasındaki ilk perşembe günü ölenin akrabalarından yemek ziyafeti almak.

113) Ölünün akrabalarının yemek davetlerine icabet etmek.

İmam Muhammed Birgivi Cilau’l-Kulub 77

114) Malum üç gece yemek sofrasını ancak koyan kimse kaldırır demeleri.

İbnu’l-Hac el-Medhal 3/276

115) Yedinci günde Zeladiye denilen bir çeşit hamur tatlısı yapmak yahut onu ve onunla beraber yenilecek şeyleri satın almak.

İbnu’l-Hac el-Medhal 3/292

116) Öldüğü gün yahut daha sonra yemek yapılmasını, ziyafet verilmesini, ruhuna Kur’an’ı Kerim okuyan yahut onun için tesbih ve tehlil getiren kimselere belli miktarda bir paranın verilmesini vasiyet etmek.

Et-Tarikatu’l-Muhammediyye 4/325

117) Kabrinin yanında kırk gece yahut daha fazla ya da daha az gece birtakım kimselerin gecelemesini vasiyet etmesi.

Et-Tarikatu’l-Muhammediyye 4/326

118) Kur’an’ı Kerim okunması yahutta nafile namaz kılınması yahut tehlil getirilmesi yahut Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salavat getirilmesi ve bunların sevabının vakfedenin yahut onu ziyaret edenin ruhuna hediye edilmesi amacıyla vakıflar tesis etmek.

Et-Tarikatu’l-Muhammediyye 4/323

119) Ölenin velisinin birinci gece geçmeden mümkün olan bir şekilde tasaddukta bulunması. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsa iki rekat namaz kılar, bu iki rekatin herbirisinde Fatiha ve Ayete’l-Kürsi’yi bir defa, el-Haku Muttekasur suresini de on defa okur. Namazını bitirince de:

“Allah’ım ben bu namazı kıldım. Bununla neyi istediğimi de biliyorsun. Allah’ım Sen bunun sevabını filan ölünün kabrine gönder” diye dua etmesi.

Şerhu’ş-Şir’a 568

120) Ölünün sevdiği yemeklerle ölü adına tasaddukta bulunmak.

121) Üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayında ölülerin ruhlarına sadaka vermek.

122) Iskat-ı salât yapmak.

Islahu’l-Mesacid 281, 283

123) Ölüler için ve ölüler üzerine Kur’an’ı Kerim okumak.

Es-Sünen 63, 65

124) Ölü için tesbih çekmek.

Es-Sünen 11, 65

125) Ölü adına köle azad etmek.

Es-Sünen 11, 65

126) Ölü için Kur’an’ı Kerim okumak ve kabrinin yanında hatmini indirmek.

Sifru’s-Seade 57, İbnu’l-Hac el-Medhal 1/266, 267

127) Ölü için subha yapmak. Subha denilen şey, onu bir gün önce defnedenlerin akrabaları ve tanıdıkları ile birlikte ölenin kabrine erkence gitmeleri demektir.

İbnu’l-Hac el-Medhal 2/113, 114, 3/278, İslahu’l-Mesacid 270, 271

128) Subha’ya gelecek kimseler için mezarın yakınında yaygı vb. şeyleri yerleştirmek.

İbnu’l-Hac el-Medhal 3/278

129) Kabir üzerine çadır kurmak.

İbnu’l-Hac el-Medhal 3/278

130) Kırk ya da daha az yahut daha fazla gece kabrin yanında gecelemek.

İmam Muhammed Birgivi Cilau’l-Kulub 83

131) Tizkar hatırlama diye adlandırılan 40. gece yahut her sene ölü için mersiye okumak.

El-İbda 125

132) Ölüme hazırlanmak için ölümden önce kabri hazırlamak.

110. Konu