Cehennem İle İlgili Hadisler

(1) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“O gün cehennem getirilecek, onun yetmiş bin bağı olacak ve her bağ ile beraber cehennemi çeken yetmiş bin melek bulunacaktır!”

Müslim 2842/29, Tirmizi 2698

(2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“...Allah ateşi yarattığı vakit Cebrail’e:

−‘Ey Cibril! Git, cehenneme bak,’ buyurdu. Cebrail gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi ve:

−Ey Rabbim! İzzetine yemin ederim ki, cehennemi kim işitirse ona asla girmez! dedi. Allah, cehennemi şehvet çekici şeylerle donatıp:

−‘Ey Cibril! Git, ona bak,’ buyurdu. Cibril gitti ve cehenneme baktı. Sonra geldi:

−Ey Rabbim! İzzetine yemin ederim ki, hiçbir kimse dışarıda kalmadan hepsi cehenneme girer diye korktum, dedi.”

Ebu Davud 4744, Tirmizi 2685

(3) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“…Cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır!”

Buhari 6412, Müslim 2822/1, Tirmizi 2684

(4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizin şu ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir parçadır!”

Sahabeler:

−Ya Rasulallah! Vallahi dünya ateşi muhakkak ki, kâfi gelir, dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece daha fazla kılındı! Bunların her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir!”

Müslim 2843/30, Buhari 3064, Tirmizi 2715

(5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cehennem ateşi Rabb’ine şikâyet edip:

−Ya Rabb! Bir kısmım bir kısmımı yiyor, ben de kendi kendimi yiyorum, izin ver, dedi. Allah da cehenneme iki defa nefes vermesi için izin verdi. Bir nefes kışın, bir nefes yazın. Bulduğunuz en şiddetli sıcak onun hararetinden, en şiddetli soğuk da zemheridendir.”

Buhari 3062, Tirmizi 2719, İbni Mace 4319

(6) Ebu Zerr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir seferde idi. Bilal’e şöyle buyurdu:

−“Öğle ezanını serinlik vakte bırak!”

Bir müddet sonra yine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Serinliği bekle, ta tepelerin gölgeleri arkalarına dönünceye kadar.”

Sonra yine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Namazı serinliğe bırakınız! Şüphesiz ki, sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır!”

Buhari 3062

(7) Utbe bin Gazvan (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kocaman bir kaya cehennemin kenarından aşağı doğru bırakılır da cehennem çukuruna yetmiş sene iniş yapar ve yine de cehennemin dibine varamaz!”

Utbe bin Gazvan (Radiyallahu Anh) şöyle devam etti:

Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle derdi:

“Cehennemin ateşini sık sık hatırlayın! Cehennemin sıcaklığı şiddetli, dibi derin ve kamçıları da demirdendir!”

Tirmizi 2701

(8) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir gün, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in beraberinde idik. Ansızın bir düşme sesi işittik. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Bu nedir, bilir misiniz?”

Biz:

−Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedik. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Bu, cehennemin içine atılmış bir taştır ki, yetmiş sonbahardan beri yol almaktadır. Şimdi o cehennemin içine uzandı ve nihayet dibine varıp dayandı.”

Müslim 2844/31

(9) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cehennem ve cennet münakaşa ettiler. Cehennem:

−Ben, kibirlenenler, büyüklenenlere ve zorbalara tercih olundum, dedi. Cennet de:

−Niye bana insanların ancak zayıfları, hakir görülenleri ve acizleri giriyor? dedi. Allah, cennete:

−‘Sen Benim rahmetimsin, Ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim,’ buyurdu. Cehenneme de:

−‘Sen Benim azabımsın, Ben seninle kullarımdan dilediğime azabederim. Her birinize de dolusu vardır,’ buyurdu. Fakat cehenneme gelince dolmak bilmez! Nihayet Allah, ayağını onun üzerine koyar. Cehennem de:

−Yetişir! Yetişir! der. İşte o zaman cehennem dolar ve bazısı bazısına büzülür.”

Müslim 2846/35

(10) Harise bin Vehb el-Huzai (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“...Dikkat edin! Size ateş ehlini de haber veriyorum! Onlar da her katı yürekli, kibirli ve büyüklük taslayan kimselerdir!”

Buhari 4902, Müslim 2853/46, Tirmizi 2732, İbni Mace 4116

(11) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kıyamet günü cehennemden bir boyun çıkacaktır ki, onun gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacaktır. Diyecektir ki:

−Ben üç kişiye tayin edildim:

1) Her inatçı zorbaya,

2) Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet eden her insana ve

3) Musavvirlere (yani) canlı resmi ve heykeli yapanlara.”

Tirmizi 2700

Önemli Uyarı: Hafız ibni Receb (Rahmetullahi Aleyh) Fethu’l-Barî’de şöyle söylemiştir:

“…Seyretmek, teselli bulmak, bununla vakit geçirmek veya eylenmek için insan veya hayvan resmi yapmak haramdır! Bu, büyük günahlardandır! Bu şekilde resim yapan, kıyamet gününde, en şiddetli azaba uğrayan kimsedir! Çünkü o, Allah’tan başka hiçbir kimsenin yapmaya kâdir olmadığı Allah’ın fiillerinin benzerlerini yapmaya kalkışan bir zalimdir! Allah eş ve benzerden yüce ve münezzehtir. Zatı, sıfatları ve fiilleri yönünden, hiçbir şey Allah’a benzemez!”

Kevakibu’d-Derâri 65/82, Albânî Tahziru’s-Sacid Min İttihazi’l-Guburi Mesâcid

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Elle yapılan resimle, aletle veya fotoğraf çekmekle yapılan resimler arasında hiçbir fark yoktur! Hatta bunlar arasında ayırım yapmak, donukluk ve çağdaş bir zahiriliktir! Nitekim ben bunu, Adâbu’z-Zifaf, adlı eserimde açıkladım.”

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) bu sözleri 1972 yılında şöylemiştir. Eğer o zaman cep telefonu olsaydı elbette onuda söylerdi.

Albânî Tahziru’s-Sacid min İttihazi’l-Guburi Mesâcid 18, 19, 20

(12) Usame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“...Lakin ateş ehli ateşe girmeye emrolunmuşlardı. Ben cehennemin kapısı önünde de durdum. Oraya girenlerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm!”

Buhari 6456, Tirmizi 2729

(13) Ebu Said (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah-u Teâlâ:

–‘Ey Âdem!’ buyurur. Âdem de hemen cevap olarak:

−Ya Rab! mükerreren icabet ederim ve her emrini yerine getirmeye daima hazır olurum ve her hayır Senin iki elindedir, der. Allah-u Teâlâ:

−‘Ateşe girecekleri halk arasından çıkarıp gönder!’ der. Âdem:

−Ya Rab! Ateşe gireceklerin miktarı ne kadardır? diye sorar. Allah-u Teâlâ da:

−‘Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu!’ diye cevap verir...”

Buhari 6443

(14) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir adam:

−Ya Rasulullah! Kâfir kıyamet günü yüzü üzerinde nasıl haşrolunur? diye sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle cevap verdi:

−“Dünyada onu iki ayağı üzerinde yürüten Allah, kıyamet gününde yüzü üzerinde yürütmeye kudretli değil midir?”

Buhari 6438, Müslim 2806/54

(15) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cennet ahalisi cennete vardığı, cehennem ahalisi de cehenneme vardığında ölüm alaca bir koç suretinde vücut verilerek getirilir. Tâ cennet ile cehennem arasında yatırılır. Sonra kesilir. Sonra bir münadi:

−Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur! Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur, diye nida eder. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha ziyade olur. Cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar.”

Müslim 2850/43, Buhari 6457, İbni Mace 4327, Tirmizi 2682

(16) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cehennemliklerden dünya ahalisinin en nimetli ve en refahlısı olan kimse kıyamet gününde getirilir ve ateşe bir daldırılışla daldırılır. Sonra:

−Ey Âdemoğlu! Sen hiçbir hayır gördün mü? Sana herhangi bir hayır uğradı mı? diye sorulur. O kul:

−Hayır, vallahi ya Rab! der.”

Müslim 2807/55, İbni Mace 4321

(17) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah Tebarake ve Teâlâ cehennemliklerin en hafif azaplısına:

−‘Dünya ve dünyadaki her şey senin olsa şu azaptan kurtulmak için onu fidye olarak verir miydin?’ buyurur. O kul:

−Evet, fidye olarak verirdim, der. Bunun üzerine Allah:

−‘Sen, Âdem’in sulbündeyken ben senden şimdi göze aldığın bu fedakârlıktan daha kolay bir şey istemiştim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmamandı! Ben de seni ateşe girdirmezdim. Fakat sen Bana ortak koşmaya devam edip durdun! buyurur.”

Müslim 2805/51, Buhari 6460

(18) Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir adamdır ki, onun iki ayağının altındaki çukurda iki ateş parçası vardır da, bunların sıcaklığından dolayı onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır!”

Buhari 6463, Tirmizi 2731

(19) Semure bin Cundeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Onlardan kimi vardır ki, ateş onu iki topuğuna kadar yakalar. Kimi vardır ki, onu dizlerine kadar yakalar. Kimi de vardır ki, ateş onu beline kadar yakalar. Kimi de vardır ki, ateş onu boynuna kadar yakalayıp yakar!”

Müslim 2845/33

(20) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cehennem ateşi, Âdemoğlunun secde yeri dışında kalan bedenini yer! Allah, cehennem ateşine secde eserini yemeyi yasaklamıştır!”

İbni Mace 4326

(21) Usame bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kıyamet gününde bir kişi getirilir ve cehennemin içine atılır da orada onun bağırsakları derhal karnından dışarı çıkar! Sonra o kişi bağırsakları etrafında değirmen eşeğinin dönüşü gibi döner. Bunun üzerine cehennem ahalisi o kişinin başına toplanırlar da:

–‘Ey fulan! Senin bu halin nedir? Sen bize dünyada iyiliği emreder ve bizleri kötülükten nehyeder değil miydin? derler. O da onlara:

–‘Evet, ben size iyiliği emrederdim, fakat onu kendim yapmazdım! Yine ben sizleri kötülükten nehyederdim de onu kendim işlerdim,’ diye cevap verir.”

Buhari 3065

(22) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cehennemde kâfirin iki omuzunun arası, sür’atli bir süvari yürüyüşü ile üç günlük mesafedir!”

Müslim 2852/45, Buhari 6459

(23) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“(Cehennemde) Kâfirin dişi yahut köpek dişi Uhud Dağı gibidir! Kâfirin derisinin kalınlığı da üç günlük mesafedir!”

Müslim 2851/44, Tirmizi 2703, İbni Mace 4322

(24) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kavim, kendilerine cehennem ateşi dokunduktan sonra simaları kırmızımsı siyah bir renkte olarak cehennemden çıkacak ve cennete girecekler de cennet ehli bunlara, ‘Cehennemlikler,’ diye isim vereceklerdir.”

Buhari 6462