Tahiyyatta Et-Tahiyyatu Okumak

Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:

Elim, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in elinin içinde olduğu halde teşehhüdü bana öğretti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana Kur’an’dan bir sure öğretir gibi şu teşehhüdü öğretti:

“Et-Tahiyyatu Lillahi Ve’s-Salavatu Ve’t-Tayyibatu, Es-Selamu Aleyke Eyyuhe’n-Nebiyyu ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu, Es-Selamu Aleyna Ve Ala İbadillahi’s-Salihin. Eşhedü Ella İlahe İllallah ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhu ve Rasuluh.”

Biz bu duayı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aramızda iken böyle söylerdik, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ruhu kabzolunduktan sonra:

Es-Selamu Aleyke Eyyuhe’n-Nebiyyu, yerine Es-Selamu Ale’n-Nebiyyi, demeye başladık…

Buhari 6208, Müslim 402/55, Ebu Avane 2/228, Ebu Davud 968, Nesei 1169, Tirmizi 289, İbni Mace 899, Beyhaki 2/138, İbni Ebi Şeybe 1/326/5, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 321