Madenlerin Zekatı

(22) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Hayvanın zarar ve ziyanı hederdir, kuyunun zararı hederdir, madenin zararı hederdir tazminat lazım gelmez! Rikazda beşte bir oranında vergi vardır.”

Rikaz: Gömülü olan herhangi bir maden, hazine ve benzeri şeylerdir.

Buhari 1429, Müslim 1710/45, Malik 1/249, Ebu Davud 3085, Nesei 2494, Tirmizi 1377, Darimi 1/393, İbni Mace 2509, İbnu’l-Carud 372, İbni Hibban 6005, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/239, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 812

(8) İstifade Edilen Malların Zekatı

(23) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim bir mal elde eder ve ondan istifade ederse, onun üzerinden bir sene geçmedikçe o mala zekat yoktur!”

Tirmizi 626, Malik 1/246/1, Beyhaki 4/104, Begavi 1576, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 3/254

(9) Zekat Amillerini Memnun Etmek

(24) Cerir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bedevilerden bazı kimseler Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelip:

−Zekat amilleri bize geliyor ve bizlere zulmediyor, dediler. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Zekat amillerini zekatlarınızı güzellikle ödeyerek razı ediniz!”

Müslim 989/29, Ebu Davud 1589, Nesei 2459, Begavi 1253, Albânî Sahîhu’l-Cami’ 901

(10) Zekat Verenlere Zekat Amillerinin Dua Etmesi

(25) Abdullah bin Ebi Evfâ (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Herhangi bir kavim Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zekatlarını getirdiği zaman, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dua ederdi:

“Allahumme Salli Ala Fulân.”

Babam Ebu Evfâ zekatını getirdiğinde, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dua etti:

“Allahumme Salli Ala Ebi Evfâ.”

Buhari 1424, Müslim 1078, Ebu Davud 1590, Nesei 2458, İbni Mace 1796

(11) Zekat Amillerinin Zekat Verenlere Zulmetmemesi!

(26) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh)’ı Yemen’e gönderirken ona şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun, onların yanına vardığın vakit önce onları La İlahe İllallah Muhammede’r-Rasulullah’a şehadet getirmeye davet et. Eğer onlar şehadet getirmede sana itaat ederlerse, Allah’ın kendilerine her gün ve gecede beş vakit namaz kılmayı farz kıldığını haber ver.

Onlar bu beş vakit namaz kılma hususun da sana itaat ederlerse, Allah’ın kendilerine zekatı farz kıldığını, bu zekatın onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini de haber ver. Onlar bu zekat hususunda da sana itaat ederlerse, onların yanında en kıymetli olan malı zekat malı olarak almaktan sakın ve mazlumun bedduasından kork! Muhakkak ki, mazlum ile Allah’ın arasında perde yoktur! (Yani duasına icabet eder)”

Buhari 1423, Müslim 19/29, Ebu Davud 1584, Nesei 2434, Tirmizi 625, Darimi 1/379, İbni Mace 1783, İbni Hibban Mevarid 156, Tabarani Mucemu’l-Kebir 12408, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/233, Begavi 1557

(12) Köleye ve Binite Zekat Yoktur!

(27) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Müslüman bir kimseye atı ve kölesi için zekat yoktur!”

Buhari 1390, Müslim 982/8, Malik 1/277, Ebu Davud 1595, Nesei 2469, Tirmizi 628, Darimi 1/384, İbni Mace 1812, İbni Hibban 3273, İbnu’l-Carud 355, Begavi 1073, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/242

(13) Tahsil Edene Kadar Borç Paraya Zekat Yoktur!

(28) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Borç parada onu alana kadar zekat vermek yoktur!”

İbni Ebi Şeybe 3/54, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 784