Nafile Sadaka İle Alakalı Konular

(19) Sadakanın Faziletli Olduğu ve Ona Teşvik

(37) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim helal kazancından bir hurma değerinde bir sadaka verirse ki Allah helal maldan verilen sadakadan başka hiçbir sadakayı kabul etmez! Allah bu sadakayı sağ eliyle kabul eder. Sonra onu dağ gibi olana kadar sizin birinizin sütten kesilmiş tayını büyüttüğü gibi sadaka sahibi için büyütür.”

Buhari 1337, Müslim 1014/63, Nesei 5157, Tirmizi 661, İbni Mace 1842, İbni Huzeyme 2425, İbni Hibban 3316, Bezzar el-Keşf 931, Begavi 1632, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/538

(38) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Aziz ve Celil olan Allah; Ey kulum! Sen infak et ki, Ben de sana infak edeyim.”

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) devamla şöyle buyurdu:

“Allah’ın eli doludur. Harcamak onu eksiltmez! O gece ve gündüz aralıksız devam eder. Allah’ın göğü ve yeri yarattığı günden beri, infak ettiği nimetlerini düşündünüz mü? Şüphesiz ki, Allah’ın elindeki nimetlerden hiçbir şey eksilmemiştir! Allah’ın Arşı (tahtı) su üzerindedir. Adalet terazisi de Allah’ın elindedir. Terazinin kefesi bazen aşağı iner, bazen de yukarı kalkar. Bu sebeple bazı kullarına yetecek kadar, bazı kullarına da fazla rızık verir.”

Buhari 4459, Müslim 993/37, Tirmizi 3045, İbni Mace 197, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/242

(39) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Benim Uhud dağı kadar altınım olsa üzerimdeki bir borç için sakladığım hariç üçüncü gece gelirken ondan benim yanımda bir dinarın bulunması beni sevindirmez!”

Müslim 991/31, Buhari 2389, İbni Mace 4231, İbni Hibban el-İhsan 3214, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/467

(40) Ebu Musa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zamanda bir kimse altınının sadakasını vermek için dolaşacak da elinden sadakasını alacak bir fakir bulamayacak. O zamanda erkeklerin azlığından ve kadınların çokluğundan kırk kadının bir erkeğin arkasından gitmekte olduğu ve onun himayesine sığındığı görülecektir.”

Buhari 1340, Müslim 1012/59, Ebu Ya’la 7299, Albânî Sahîhu’l-Cami’ 5345

(41) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kulların sabaha erdiği her gün içerisinde iki melek iner. Bu iki melekten biri:

–Ey Allah’ım! İnfak edene sen bir bedelini ver der. Diğeri de:

–Ey Allah’ım! İnfak etmeyene sen malına telef ver der.”

Buhari 1364, Müslim 1010, Hâkim 2/445, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/305, 306, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 920

(42) Adiy bin el-Hatim (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında bulunduğum sırada ona bir adam geldi ve fakirlikten şikâyet etti. Sonra ona başka bir adam geldi ve yol kesilmesinden şikâyet etti. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ya Adiy, sen Hira şehrini gördün mü?”

Ben:

−Ben onu görmedim, fakat orası hakkında bana haber verildi, dedim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Eğer hayatın uzun olursa sen, hevdeci içinde yolculuk eden kadının Hira şehrinden hareket edip Allah’tan başka kimseden korkmadan gelip Kâbe’yi tavaf edeceğini göreceksin!”

Ben buna hayret ederek kendi kendime, beldelerde fitne ve fesat çıkarmış olan Tay kabilesinin eşkıyaları nerede ki acaba? dedim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Eğer hayatın uzun olursa göreceksin ki, Kisra’nın hazineleri fethedilecektir!”

Ben:

−Kisra bin Hürmüz’ün hazineleri mi? dedim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Evet, Kisra bin Hürmüz’ün hazineleri. Eğer hayatın uzun olursa göreceksin ki bir kimse elinin dolusu altını veya gümüşü sadaka olarak çıkaracak da bunu kendisinden kabul edecek bir kimse arayacak, fakat onu kendisinden kabul edecek hiç kimseyi bulamayacak. Yemin ederim ki, biriniz Allah’a kavuşacağı gün, Allah ile kendisi arasında konuşmayı tercüme edecek bir tercüman olmaz halde Allah’a kavuşacak. Allah ona:

–Ben sana Rasul göndermedim mi? diye soracak. O kul da:

–Evet, gönderdin diyecek. Allah:

–Ben sana mal vermedim mi, bu şekilde sana ihsanda bulunmadım mı? diyecek. Kul:

–Evet, diyecek. Derken kul sağına bakar cehennemden başka bir şey göremez! Soluna bakar yine cehennemden başka bir şey göremez!”

Adiy bin el-Hatim (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:

“O halde hepiniz yarım hurma tanesi ile veya onu da bulamazsa güzel bir sözle olsun kendinizi cehennemden koruyun!”

Adiy bin el-Hatim (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Ben Hira şehrinden hevdeci içinde yolculuğa çıkıp, Allah’tan gayrı hiç kimseden korkmadan gelip Kâbe’yi tavaf eden kadını gördüm. Ben Kisra bin Hürmüz’ün hazinelerini fetheden ordunun içinde bulundum. Yemin olsun ki, eğer sizlerin hayatı uzun olursa, Nebi Ebu Kasım (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in söylediği elinin dolusu altını sadaka olarak çıkaracak kimseleri de siz göreceksiniz!

Buhari 3371, Tabarani Mucemu’l-Evsad 6610, Beyhaki 10131, Begavi Mesabih 4571

(20) Her Müslümana Sadakanın Gerekliliği

(43) Ebu Musa el-Eşari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her Müslüman üzerine sadaka vermek vacibdir.”

Sahabeler:

−Ey Allah’ın Nebisi! Sadaka verecek bir şey bulamaz ise ne yapar? dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Eliyle çalışır hem kendine fayda verir hem de tasadduk eder.”

Sahabeler:

–Çalışmaya güç bulamaz ise ne yapar? dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Şiddetli ihtiyaç sahibine, bunalmış mazluma yardım eder.”

Sahabeler:

–Buna da güç bulamazsa ne yapar? dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Maruf/iyilik işlesin, münker/kötülük işlemesin! Bu da o kimse için bir sadakadır!”

Buhari 1368, Müslim 1008/55, Nesei 2537, Begavi 1643

(44) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İçerisinde güneşin doğduğu her günde insan bedeninden herbir eklem için sadaka vardır. İki kişi arasında adalet yapmak bir sadakadır. Binitine binmek isteyen veya eşyasını ona yüklemek isteyen kimseye yardım edip binitine bindirmek yahut eşyasını kaldırıp yüklemek bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken sahibinin attığı her adım sadakadır. Yoldan geçenlere eziyet veren şeyleri oradan gidermek bir sadakadır.”

Buhari 2791, Müslim 1009/56, İbni Hibban 3381, Begavi 1645, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/316

(45) Ebu Zerr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizden her birinizin bedeninden herbir eklem için sadaka vardır. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır. Her tahlil bir sadakadır. Her tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülüğü yasaklamak bir sadakadır. Bir kimsenin kuşluk vakti kılacağı iki rekât namaz onlardan bazısına kifayet eder.”

Tesbih: Subhanallah demektir.

Tahmid: Elhamdulillah demektir.

Tahlil: La İlahe İllallah demektir.

Tekbir: Allah-u Ekber demektir.

Müslim 720/84

(21) Her Maruf Sadakadır!

(46) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her maruf/iyilik bir sadakadır.”

Buhari 6011, Müslim 1005/52, Tirmizi 1970, İbni Hibban 3379, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/344

(22) Hangi Sadakanın Daha Faziletli Olduğu

(47) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir adam Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:

−Ya Rasulallah! Ecir ve sevap yönünden hangi sadaka daha büyüktür? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Senin sıhhatli, çok cimri olduğun fakirlikten korktuğun ve zenginliği ümit ettiğin halde infak ettiğin sadakadır. Can boğaza ulaşıp, bu malım falan içindir, bu malım filan içindir diyeceğin ve bunlarda mirasçıların olacağı için sadakanı geri bırakma!”

Buhari 1345, Müslim 1032/92, Ebu Davud 2865, Nesei 2541, İbni Mace 2706, İbni Huzeyme 2454, İbni Hibban 3312, Abdurrezzak 16740, Tayalisi 980, Begavi 1671, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/25

(23) Zevcenin Veya Hizmetkârın Sadaka Vermesi

(48) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kadın evinin yiyeceğinden ifsat etmeden infak ettiği vakit, onun için infakı sebebiyle bir sevap vardır! Bu malı kazanması sebebiyle kocası için bir sevap vardır! Malı bekleyen için bekleme sebebiyle bir sevap vardır. Bunlardan bazısının ecri diğerlerinin ecrinden hiçbir şeyi noksanlaştırmaz!”

Buhari 1352, Müslim 1024/80, Ebu Davud 1685, Nesei 5/65, Tirmizi 672, Abdurrezzak 7275, İbni Hibban 3358, Beyhaki 4/192, Begavi 1692, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/44

(49) Esma binti Ebu Bekir (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Ben:

−Ya Rasulallah! Benim hiç malım yoktur, ancak malım kocam Zübeyr bin Avvâm (Radiyallahu Anh)’ın bana getirdiği mallardır. Ben bu mallardan tasadduk edeyim mi? diye sordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Tasadduk et malı kap içinde saklama! Sonra o sana da saklanır!”

Buhari 2386, Müslim 1029/88, Nesei 5/74, İbni Hibban 3357, Begavi 1654, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/354

(24) Sadakanın İmkân Nisbetinde Olacağı

(50) Ebu Musa el-Eşari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her Müslüman üzerine sadaka vermek vacibdir.”

Sahabeler:

−Ey Allah’ın Nebisi! Sadaka verecek bir şey bulamaz ise ne yapar? dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Eliyle çalışır hem kendine fayda verir hem de tasadduk eder.”

Sahabeler:

–Çalışmaya güç bulamaz ise ne yapar? dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Şiddetli ihtiyaç sahibine, bunalmış mazluma yardım eder.”

Sahabeler:

–Buna da güç bulamazsa ne yapar? dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Maruf/iyilik işlesin, münker/kötülük işlemesin! Bu da o kimse için bir sadakadır!”

Buhari 1368, Müslim 1008/55, Nesei 2537, Begavi 1643

(51) Esma binti Ebu Bekir (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Ben:

−Ya Rasulallah! Benim hiç malım yoktur, ancak malım kocam Zübeyr bin Avvâm (Radiyallahu Anh)’ın bana getirdiği mallardır. Ben bu mallardan tasadduk edeyim mi? diye sordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Tasadduk et malı kap içinde saklama! Sonra o sana da saklanır!”

Buhari 2386, Müslim 1029/88, Nesei 5/74, İbni Hibban 3357, Begavi 1654, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/354

(25) Çalıntı ve Haram Maldan Sadaka Kabul Edilmez!

(52) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:

“Abdestsiz hiçbir namaz ve hiyanetle elde edilmiş maldan da sadaka kabul olunmaz!”

Müslim 224, Ebu Avane 1/234, Tirmizi 1, İbni Mace 272, İbni Ebi Şeybe 1/14/1, Tayalisi 1874, Ahmed bin Hanbel Müsned 4969, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 120